UAC yn chwilio am brif gyfrannwr i amaethyddiaeth Sir Gaerfyrddin

 

Mae cangen Caerfyrddin o Undeb Amaethwyr Cymru yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobr UAC – Cymdeithas Sioe Amaethyddol a Helwyr y Siroedd Unedig i’r un sydd wedi gwneud y cyfraniad eithriadol mwyaf i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd y beirniaid yn cynnwys cynrychiolwyr o UAC, Banc HSBC Plc a Chymdeithas Sioe Amaethyddol a Helwyr y Siroedd Unedig. Bydd y wobr yn cael ei chyflwyno yn nigwyddiad UAC a fydd yn cael ei chynnal noson cyn y Sioe Laeth.

Dywedodd Swyddog Gweithredol UAC Sir Gaerfyrddin David Waters: "Dylai'r enwebiad fod ar ffurf llythyr neu eirda sy'n rhoi manylion llawn am waith a chyflawniad yr enwebedig gyda phwyslais mawr ar yr effaith gadarnhaol neu fuddiol ar amaethyddiaeth yng Nghaerfyrddin.”

Mae cyn enillwyr y wobr yn cynnwys John James (2004), David Lewis FRICS FRAgS (2005), Bryan Thomas FRAgS (2006), Haydn Jones FRAgS (2007), Lynn Davies ARAgS (2008), Dai Lloyd (2009), Eirios Thomas (2010), Brian Walters (2011), Roy Davies FRAgS (2012), Meinir Bartlett (2013), Mary James (2014), Y Parchg. Canon Eileen Davies (2015), Rita Jones (2016) a Brian Jones MBE FRAgS (2017).

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Llun Hydref 8.

Cynnig Llywodraeth Cymru o fenthyciad ym mis Rhagfyr yn dangos eu bod nhw wedi colli gafael â goblygiadau’r tywydd

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fydd y taliad sylfaenol yn cael ei dalu’n gynt ac ni fydd benthyciadau brys ar gael tan fis Rhagfyr yn awgrymu bod Llywodraeth Cymru wedi colli gafael â goblygiadau’r tywydd eithafol y 12 mis diwethaf ar ffermwyr.

Dyna farn UAC ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi datganiad ysgrifenedig ddydd Iau (Awst 24), gan gadarnhau na fyddai'n dilyn esiampl Llywodraeth yr Alban a chynnig benthyciadau o ddechrau mis Hydref ymlaen.

Yn hytrach, nid yw’n bwriadu newid dyddiad y taliad sylfaenol arferol ym mis Rhagfyr, ac ond yn cynnig benthyciadau i’r pump i ddeg y cant o ffermwyr na fydd yn derbyn taliadau erbyn y dyddiad hwnnw.

Dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts: "Yn eironig, fe wnaeth Plaid Lafur yr Alban feirniadu Llywodraeth yr Alban am fod yn araf i gadarnhau y byddai benthyciadau ar gael ym mis Hydref i ffermwyr fydd ddim yn gallu fforddio prynu porthiant a bwyd yn dilyn cynhaeaf trychinebus - ac am beidio gwneud mwy.

"Ond yng Nghymru, gyda Llafur mewn grym, nid yw ymdrechion Llywodraeth Cymru yn agos at yr hyn a gynigir yn yr Alban."

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn pryderu y byddai rhyddhau benthyciadau a thaliadau cynnar mewn rhannau eraill o'r DU, Iwerddon a rhannau eraill o'r UE yn arwain at borthiant a gwellt yn diflannu o farchnad y DU o fis Hydref ac o bosib hyd yn oed yn cael eu stocio gan ffermwyr mewn gwledydd eraill, tra bod ffermwyr Cymru yn aros am daliadau ac felly'n methu â chystadlu.

"O ystyried y cynhaeaf trychinebus yma yng Nghymru ac ar draws yr UE, mae perygl gwirioneddol erbyn bydd taliadau neu fenthyciadau Cymreig ar gael bydd taliadau cynnar neu fenthyciadau gwledydd eraill yn arwain at borthiant hanfodol yn diflannu o'r farchnad a’r prisiau’n cynyddu.

"Mae'r oedi wrth drefnu'r cyfarfod tywydd brys a ofynnwyd gennym ddechrau mis Gorffennaf, a'r penderfyniad hwn, yn achosi pryderon gwirioneddol nad yw Llywodraeth Cymru yn sylweddoli pa mor ddifrifol yw goblygiadau'r tywydd - er gwaethaf ein gohebiaeth a'n diweddariadau rheolaidd ers mis Mai."

Dywedodd Mr Roberts, er bod yr Alban wedi cyhoeddi benthyciadau cynnar i ffermwyr, bod yr UE wedi pasio mesurau argyfwng yn ymwneud â llu o reoliadau ac yn caniatáu i lywodraethau i weithredu’n gynnar.

"Mewn cyferbyniad, ymddengys bod ymateb Llywodraeth Cymru yn un tu hwnt o hamddenol.”

UAC yn chwilio am enwebiadau am wasanaeth neilltuol i’r diwydiant llaeth Cymreig

 

Unwaith yn rhagor, mae Undeb Amaethwyr Cymru eisiau cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad neilltuol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

Er mwyn cydnabod y fath wasanaethau, mae’r Undeb yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y wobr, Gwasanaeth Neilltuol i Ddiwydiant Llaeth Cymreig UAC/HSBC.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi, a’r wobr yn cael ei chyflwyno yn Sioe Laeth Cymru sydd i’w chynnal yng Nghaerfyrddin ar ddydd Mawrth Hydref 30.

Dywedodd Swyddog Gweithredol UAC Sir Gaerfyrddin David Waters: “Mae yna nifer o unigolion teilwng iawn yng Nghymru sy’n haeddu’r wobr yma, ac wrth edrych nôl, rydym wedi cael enwebiadau ac enillwyr teilwng iawn.  Felly os ydych yn nabod person yng Nghymru sydd wedi cyfrannu’n helaeth tuag at ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol ohono yng Nghymru, yna ewch ati i’w henwebu nhw ar gyfer y wobr urddasol hon.”

UAC Ynys Môn yn edrych ymlaen at ddau ddiwrnod prysur o sioe sirol

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sir brysur (Mawrth 14 - Mercher 15 Awst), sydd i’w chynnal ar Gae Sioe Mona ac yn estyn croeso cynnes i bawb.
 Dywedodd Swyddog Gweithredol cangen UAC Ynys Môn Alaw Jones: "Rydym yn edrych ymlaen at sioe sir brysur le byddwn yn trafod #AmaethAmByth a #CyllidFfermioTeg gyda'n haelodau a'n gwleidyddion etholedig ac yn estyn croeso cynnes i bawb. Gobeithio bydd nifer ohonoch yn medru ymuno â ni am sioe ardderchog arall.”

UAC Sir Benfro yn edrych ymlaen at sioe sir brysur

Mae cangen Sir Benfro o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sir brysur (Mawrth 14 - Iau 16 Awst), ac yn estyn croeso cynnes i bawb.

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol cangen UAC Sir Benfro Rebecca Voyle: "Rydym yn edrych ymlaen at sioe sir brysur le byddwn yn trafod #AmaethAmByth a #CyllidFfermioTeg gyda'n haelodau a'n gwleidyddion etholedig. Gobeithio bydd nifer ohonoch yn medru ymuno â ni am sioe ardderchog arall.”

 

UAC Meirionnydd yn edrych ymlaen at Sioe Sir brysur

Mae cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at ddiwrnod prysur yn Sioe'r Sir (dydd Mercher, 22 Awst), a gynhelir ar Ystâd y Rhug yng Nghorwen.

Cynrychiolwyr UAC yn cwrdd â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd a Tîm Troseddau Gwledig Gogledd Cymru

Bu Swyddogion Gweithredol siroedd Gogledd Cymru Undeb Amaethwyr Cymru yn cwrdd â’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Arfon Jones a'r Tîm Troseddau Gwledig ym Mhencadlys Heddlu Gogledd Cymru ym Mae Colwyn yn ddiweddar. Pwrpas y cyfarfod oedd trafod y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â phlismona gwledig, a cafodd Alaw Mair Jones, Swyddog Gweithredol Sirol newydd Ynys Môn, ei chyflwyno i'r tîm am y tro cyntaf. Mae hwn yn gyfarfod cyswllt blynyddol sy’n cael ei gynnal bob mis Gorffennaf ac yn gyfle i godi amryw o faterion a chlywed y newyddion diweddaraf gan Dîm Troseddau Gwledig Gogledd Cymru.

UAC yn dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid ceisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled yn debygol

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud wrth y Prif Weinidog bod rhaid rhoi blaenoriaeth i geisio estyn cyfnod Erthygl 50 os yw Brexit caled ym mis Ebrill 2019 yn dod yn fwy tebygol.

Yn siarad ar ôl cyfarfod gyda'r Prif Weinidog Theresa May ar faes y Sioe Frenhinol, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Byddai canlyniadau Brexit caled mor ddifrifol i’n diwydiannau, gan gynnwys ffermio, ac i economi'r wlad yn gyffredinol a ni ddylid caniatáu hyn i ddigwydd.

Y person sy’n gyfrifol am raglen amaethyddol boblogaeth yn cael ei hanrhydeddu gyda Gwobr Goffa Bob Davies UAC

Bob blwyddyn mae Undeb Amaethwyr Cymru'n cydnabod personoliaeth o’r cyfryngau sydd wedi codi proffil cyhoeddus ffermio Cymru gyda gwobr goffa Bob Davies UAC.

Mae enillydd eleni wedi bod yn codi proffil ffermio Cymru, ond nid fel eraill o flaen y camerâu, siarad â ni yn uniongyrchol drwy’r radio neu hyd yn oed ar dudalennau blaen y cyhoeddiadau amaethyddol - ond yn dawel ac yn ddiwyd yn y cefndir yn cynhyrchu unig raglen wledig BBC Wales.

Wrth gyhoeddi Pauline Smith, cynhyrchydd Country Focus BBC Radio Wales fel enillydd eleni, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: " Nid yw Pauline yn un i dynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei gyflawni - ond eto mae'r rhaglen y mae wedi bod yn ei chynhyrchu ar gyfer BBC Radio Wales dros yr holl flynyddoedd hynny, yn un sydd wedi parhau i wasanaethu pawb sy'n byw yng nghefn gwlad.

UAC yn anrhydeddu ffermwr ac entrepreneur o Orllewin Cymru gyda gwobr allanol am wasanaethau i amaethyddiaeth

 

Mae’r ffermwr ac entrepreneur o Orllewin Cymru, Brian Jones a sefydlodd Castell Howell yn yr 1980au cynnar, wedi cael ei gydnabod am ei wasnaethau i amaethyddiaeth gyda gwobr allanol Undeb Amaethwyr Cymru am wasnanaethau i amaethyddiaeth.

Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts: “Mae Brian wedi gwneud cymaint dros amaethyddiaeth ac mae ei angerdd dros Gymru fel cyrchfan bwyd yn heintus.  Mae ei ymrwymiad i i Gymru a’i frand Celtic Pride yn esiampl o hynny a dylai fod yn esiampl i eraill. Mae'r wobr yn hollol haeddiannol ac rydym yn diolch i Brian am bob peth y mae'n ei wneud.”

Dechreuodd Brian Jones, sef Rheolwr Gyfarwyddwr Bwydydd Castell Howell Cyf, drwy werthu ieir, ac mae’r busnes wedi parhau i dyfu o nerth i nerth.

Un o hoelion wyth amaethyddiaeth a chyflwynydd teledu yn cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Fewnol UAC am wasanaethau i amaethyddiaeth

Mae’r cyflwynydd teledu Cymreig adnabyddus, ac un o hoelion wyth amaethyddiaeth Alun Edwards, wedi cael ei gydnabod am ei ymroddiad eithriadol i'r diwydiant ffermio gyda Gwobr Fewnol Undeb Amaethwyr Cymru am Wasanaethau i Amaethyddiaeth yn Sioe Frenhinol Cymru.

Daeth Alun Elidyr, fel y mae’n cael ei adnabod yn y gymuned amaethyddol ac ar y gyfres deledu Ffermio ar S4C, adref i ffermio Cae Coch, Rhydymain ym 1996, ar ôl colli ei dad yn sydyn. Roedd hyn ar ôl gyrfa actio lwyddiannus - yn actio mewn nifer o gyfresi drama megis Coleg, Yr Heliwr, Rownd a Rownd, Tipyn o Stad, a Lleifior.

Roedd yn benderfynol o weld ffermio a'r ffordd o fyw yn parhau yng Nghae Cae, ac yn arbennig i ofalu am ei fam ar y pryd.

Cynhadledd tywydd yn cael ei groesawu fel cam pwysig

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

Yn siarad ar ôl y gynhadledd, a gadeiriwyd gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet, a mynychodd sefydliadau ffermio ac elusennau gwledig, swyddogion y llywodraeth, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru ac eraill, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Mae Llywodraeth Cymru wedi llacio nifer o reolau yn sgil y tywydd eithafol, a hynny yn dilyn ein ceisiadau ym mis Mehefin, ac mi wnaethom ni alw am y gynhadledd hon ar ddechrau mis Gorffennaf.

"Rydym wedi croesawu’r cam nesaf yma, a thrafodwyd nifer o gamau pellach yn y cyfarfod.

"Yn benodol, pwysleisiwyd yr angen i gymryd camau pendant cyn gynted ag y bo modd o ran ymlacio rheolau a mesurau eraill, gan fod ffermwyr yn brwydro pob dydd er mwyn darparu dŵr ar gyfer da byw ac mae porthiant hanfodol y gaeaf yn cael ei ddefnyddio ar ffermydd ledled Cymru."

Dywedodd Mr Roberts fod nifer o’r camau yn rhai roedd UAC wedi annog Llywodraeth Cymru i’w hystyried, gyda'r bwriad o wneud penderfyniadau a chyhoeddiadau dros y dyddiau nesaf.

"Dros y mis diwethaf rydym wedi rhoi manylion i Lywodraeth Cymru o’r problemau y mae ffermwyr o gwmpas Cymru yn eu hwynebu, yn ogystal â chamau y gallai'r Llywodraeth eu cymryd i helpu'r sefyllfa.

"Rydym yn croesawu'r ffaith bod rhai o'r camau hyn bellach yn digwydd, ond roeddem wedi gofyn am y cyfarfod hwn er mwyn sicrhau y gellid ymchwilio pob cam posib yn iawn."

“Nawr bod hyn yn digwydd o’r diwedd, gobeithio y byddwn yn gweld llawer mwy o ddatblygiadau.”

UAC yn pwysleisio’r angen am gynllunio wrth gefn mewn cyfarfod ag Ysgrifennydd y Cabinet

Mewn cyfarfod â'r Ysgrifennydd Cabinet, Lesley Griffiths, mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio bod angen cynllunio ar frys er mwyn lleihau effeithiau niweidiol posibl Brexit caled.

Dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Mae Llywodraeth Cymru ac UAC yn cytuno'n llwyr y byddai caniatáu i ni adael yr UE heb gadw mynediad llawn i'r Farchnad Sengl yn drychinebus.

“Cawsom drafodaeth onest iawn gydag Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch y risgiau o Brexit caled ac mae damcaniaethau cyfredol y gallai canlyniad o'r fath fod yn fwy tebygol nag a oedd yn wir o'r blaen."

Dywedodd Mr Roberts y gallai'r rhwystrau rhag gwerthu i farchnad yr UE oherwydd Brexit caled cael effaith debyg ar brisiau anifeiliaid i'r gwaharddiadau allforio a gyflwynwyd yn 2001 a 2007 o ganlyniad i Glwy’r Traed a'r Genau.

UAC yn edrych ar y camau nesaf o sicrwydd cyllid gan Ysgrifenyddion Gwladol

Mewn cyfarfod arbennig gydag Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns ac Ysgrifennydd Defra, Michael Gove, mae Undeb Amaethwyr Cymru, wedi pwysleisio’r angen am eglurhad pellach ynghylch sut y bydd arian amaethyddol yn cael ei ddosbarthu i Gymru ar ôl Brexit.

Yn siarad ar ôl y cyfarfod, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Mae'r ddau Ysgrifennydd Gwladol wedi rhoi sicrwydd y bydd Cymru'n derbyn yr un dosbarthiad o arian amaethyddol tan 2022, ac y bydd hyn yn digwydd y tu allan i Fformiwla Barnett."

Dywedodd Mr Roberts fod hyn wedi bod yn neges allweddol o ymgyrch #CyllidFfermioTeg UAC, a bod yr addewidion niferus yn cael eu croesawu’n fawr iawn.

UAC yn croesawu cyllid ar gyfer diogelwch fferm

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio’r cyhoeddiad y bydd Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn derbyn £46,000 i hyrwyddo Iechyd a Diogelwch yn y sector amaethyddol a choedwigaeth, fel carreg filltir wrth fynd i'r afael â'r broblem.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ymgyrch y Bartneriaeth 'Gweithio gyda'n gilydd i wneud ffermio yn fwy diogel'.

Dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Mae hon yn garreg filltir wrth fynd i'r afael â diogelwch fferm a chroesawaf y cyhoeddiad yn galonnog iawn.

Ni ddylid anghofio effaith y tywydd ynghanol dadleuon Brexit

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) yn dweud y dylai effeithiau presennol y tywydd ar ddiwydiant amaethyddol Cymru fod yn ffocws allweddol i lywodraethau, a ddim yn cael eu hanghofio ynghanol dadleuon pwysig eraill sy’n ymwneud a Brexit a pholisïau gwledig y dyfodol.

Yn siarad yng nghynhadledd UAC i’r wasg ar drothwy’r sioe frenhinol, dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts er bod pryderon ynghylch materion fel cytundebau masnach ôl-Brexit neu bolisïau amaethyddol y dyfodol yn hollbwysig, mae’n rhaid i’r angen am ofalu am anifeiliaid nawr a sicrhau bod digon o borthiant i ofalu amdanynt trwy'r gaeaf fod yn flaenoriaeth.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus