Ffermio yng Nghymru yw’r ateb i newid yn yr hinsawdd meddai FUW

Mae gan ffermio yng Nghymru ran fawr i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd ac mae ffermwyr yn barod i wneud yn union hynny, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

Ond wrth gyfeirio at gasgliadau allweddol yr adroddiad ‘Defnydd Tir: Polisïau ar gyfer Sero-Net DU’ diweddaraf gan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd, rhybuddiodd Llywydd yr Undeb, Glyn Roberts, am beryglon canolbwyntio ar gynhyrchu da byw neu blannu coed yn amhriodol.

Undebau amaethyddol â’r ffermwyr Ifanc yn gwesteio hystings Etholiad Cyffredinol yng Ngogledd Orllewin Cymru

Mae’r ddwy Undeb Amaethyddol a’r Ffederasiynnau Ffermwyr Ifanc lleol wedi dod at eu gilydd yng Ngogledd Orllewin Cymru i sicrhau bod eu haelodaeth yn cael y cyfle i holi ymgeiswyr yn yr Etholiad Cyffredinol mewn cyfres o bedwar cyfarfod hystings yn yr ardal. 

Mae NFU Cymru, Mudiadau Sirol y Ffermwyr Ifanc, ac Undeb Amaethwyr Cymru wedi cyd-weithio i gynnal hystings etholiadol ar gyfer etholaethau Aberconwy, Arfon, Dwyfor Meirionnydd ac Ynys Môn, gan wahodd yr holl ymgeiswyr i fynychu.  

Mae’r digwyddiadau i gymryd lle yn y lleoliadau canlynol:

Arfon – Nos Fercher 27ain o Dachwedd 2109 am 7:30yh yn Neuadd Bentref Caeathro, Caeathro

Ynys Môn – Nos Fawrth 3ydd o Ragfyr 2019 am 5:30yh yng Nghartio Môn, Bodedern

Aberconwy – Nos Fercher y 4ydd o Ragfyr 2019 am 7:30yh yn Ystafell Elwy, Canolfan Glasdir, Llanrwst

Meirionnydd Dwyfor – Nos Iau y 5ed o Ragfyr 2019 am 7:30yh yng Nghlwb Peldroed Porthmadog

UAC yn annog siopwyr i gefnogi busnesau lleol y Nadolig hwn

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog siopwyr i wneud y siopa Nadolig yn lleol ac i gefnogi busnesau gwledig a lleol.

Dywedodd Llywydd UAC Glyn Roberts:  “Gyda’r Nadolig ar y trothwy, rwyf am eich annog chi i feddwl am brynu’r cinio Nadolig mawreddog ac anrhegion y teulu a chyfeillion gan fusnesau gwledig a lleol.

“Siaradwch gyda’r cigydd lleol am gig dros yr Ŵyl ac ewch i’r siop fferm leol i weld beth sydd gyda nhw i gynnig - Rwy'n addo y bydd y rhan fwyaf o'r cynhwysion sydd eu hangen arnoch ar gyfer y cinio Nadolig ar gael yn lleol.

“Mae yna hefyd lawer o siopau bach yn gwerthu crefft Cymreig ac anrhegion a gynlluniwyd yn lleol, ac wrth gwrs mae'r dewis ar gyfer anrhegion bwyd lleol yn helaeth. Mae'n werth cael golwg ar hyn. Bydd ein penderfyniadau bach siopa ni, yn eu tro, yn cael effaith fawr ar ein heconomi wledig.

"Bydd punt sy’n cael ei wario’n lleol yn mynd ymhellach na phunt sy’n cael ei wario mewn siop gadwyn ac mae'n cynnal ein heconomïau gwledig. Drwy gefnogi ein busnesau lleol, nid ydym yn chwyddo cyflog Prif Weithredwr er mwyn prynu cartref gwyliau arall, ond yn hytrach yn helpu mam a thad lleol i roi bwyd ar y bwrdd, mae teulu'n medru talu eu morgais, mae merch fach yn medru cael gwersi dawnsio ac mae bachgen bach yn medru cael crys ei hoff dîm."

Cyfarfod Blynyddol FUW Caernarfon i drafod dyfodol ffermio

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cangen Sir Gaernarfon o Undeb Amaethwyr Cymru yn cael ei gynnal yng Nghlwb Golff Caernarfon, ar nos Fercher 6 Tachwedd am 7.30 yr hwyr.

Prif bwnc y noson fydd Ffermio Cynaliadwy ac yn cyflwyno’r pwnc fydd Dr Prysor Williams o Brifysgol Bangor a Nia Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru. Hefyd yn bresennol bydd Llywydd FUW, Glyn Roberts, a fydd yn rhoi diweddariad ar weithgaredd yr Undeb.

Dros £850 i elusen yn ‘Gwd Thing’

Roedd y cordyn bêls, cap stabal, rigger boots a mwstash allan gyda ffermwyr Sir Benfro wrth i'r Welsh Whisperer ddod i Faenclochog ar gyfer cyngerdd elusennol arbennig.

Trefnwyd y noson gan gangen Sir Benfro o Undeb Amaethwyr Cymru er mwyn codi arian ar gyfer dwy elusen leol anhygoel, The DPJ Foundation, a Farms For City Children yn Nhŷ Ddewi.

Anrhydeddu Dirprwy Lywydd FUW gyda Gwobr FUW – Cymdeithas Sioe Amaethyddol a Helwyr y Siroedd Unedig

Mae Dirprwy Lywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru, Ian Rickman, wedi cael ei gydnabod am ei wasanaethau i amaethyddiaeth yng Nghaerfyrddin gyda Gwobr Undeb Amaethwyr Cymru – Cymdeithas Sioe Amaethyddol a Helwyr y Siroedd Unedig.

Mae wedi bod yn aelod gweithgar o’r undeb am fwy nag 20 mlynedd ac roedd yn gadeirydd sir Caerfyrddin rhwng 2010 a 2012. Bu hefyd yn gadeirydd y Pwyllgor Tir Uchel a Thir Ymylol am bedair blynedd.  Yn 2017, etholwyd Ian yn Is-lywydd FUW ac yn Ddirprwy Lywydd yn 2019.

Hyrwyddwr llaeth o Fro Morgannwg wedi'i anrhydeddu gan FUW am ei gwasanaethau i amaethyddiaeth

Bob blwyddyn mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol tuag at ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant llaeth yng Nghymru.

Eleni, mae’r Undeb yn falch o anrhydeddu Abi Reader, ffarmwraig llaeth o Fro Morgannwg, gyda’r Wobr ‘Gwasanaeth Rhagorol i Ddiwydiant Llaeth Cymru’.

Yn ffermio ochr yn ochr â’i thad a'i hewythr, mae Abi yn bartner yn y busnes teuluol ym Mro Morgannwg. Mae'r fferm yn un cymysg a'r brif fenter yw'r fuches laeth.

Llywydd FUW yn amlinellu pryderon allweddol y sector llaeth cyn Sioe Laeth Cymru

Amlinellodd Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW), Glyn Roberts, bryderon allweddol sy’n wynebu’r sector llaeth cyn y Sioe Laeth Cymru flynyddol mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd ym Marchnad Da Byw Caerfyrddin (dydd Llun, 28 Hydref, 2019).

Mewn araith yn annerch y diwydiant, rhoddodd Glyn Roberts ffocws cryf ar enw da'r diwydiant, Brexit a TB.

“Mae'r diwydiant llaeth yn parhau yng nghanol sylw negyddol y cyhoedd gydag amrywiol o sefydliadau hawliau fegan ac anifeiliaid yn mynegi teimladau gwrth-ffermio. 

Selogion llaeth yn ymweld â chynhyrchydd caws eiconig o Gymru

Mae criw o selogion llaeth Undeb Amaethwyr Cymru wedi bod yn ymweld â’r cynhyrchydd caws Cymreig eiconig Caws Teifi yng nghanol Ceredigion.

Ym 1982, daeth cyd-sylfaenwyr y cwmni i Gymru o’r Iseldiroedd gyda breuddwydion am ffermio organig. Buan iawn aethon nhw ati i adfywio'r traddodiad coll o ddefnyddio llaeth amrwd a chynhwysion lleol i wneud caws crefftwrol o ansawdd uchel. Maent wedi parhau i fod ar flaen y gad o wneud caws crefftwrol byth ers hynny.

Trafodaeth brwd ar ddiogelwch ffermydd a'r amgylchedd yn ystod ymweliad fferm Meirionnydd

Roedd pwysigrwydd cadw'n ddiogel ar y fferm a manteision cynhyrchu bwyd gyda'r amgylchedd mewn golwg, yn bynciau llosg ar agenda ymweliad fferm ddiweddar ym Meirionnydd.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar fferm bîff a defaid cadeirydd sir FUW Meirionnydd, Sion Ifans, a'i wraig Gwawr. Mae'r cwpl yn ffermio ym Mhrynuchaf, Llanymawddwy.

Mae'r fferm yn ymestyn i 370 hectar, y mwyafrif ohono yn dir mynyddig, ac yn fferm fynydd nodweddiadol Meirionnydd.

Pryderon Cymru ynghylch effaith cytundeb ‘newydd’ UE-DU yn ddigyfnewid meddai FUW

Dywed Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) nad yw'r cytundeb tynnu'n ôl drafft a'r datganiad gwleidyddol y cytunwyd arno rhwng yr UE a'r DU yn gwneud dim i dawelu pryderon sy'n bresennol yng nghytundeb gwreiddiol Theresa May, o ystyried nad yw'n cynnwys 'unrhyw newidiadau na gwelliannau sylweddol i Gymru' ac y bydd yn gosod y DU y tu allan i'r Farchnad Sengl.

Angen egluro penderfyniad Tomlinson i roi'r gorau i gasglu llaeth ar frys

Mae Undeb Amaethwyr Cymru eisiau i Tomlinson’s Dairies egluro ar frys y rhesymau y tu ôl i’w penderfyniad i gau a gwrthod llaeth.

Daeth y penderfyniad sydyn hwn i rym bron yn syth ac mae wedi gadael llawer o gynhyrchwyr llaeth yng Nghymru yn sgrialu i ddod o hyd i brosesydd arall i’w llaeth.

Cofiwch nid yw da byw ac anifeiliaid anwes yn hoffi Tachwedd 5ed

Gyda noson tân gwyllt ar y gorwel, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog pobl i gofio bod tân gwyllt a llusernau awyr yn codi ofn ar dda byw ac anifeiliaid anwes ac yn atgoffa am beryglon coelcerthi hefyd.

“Gofynnwn i bobl gofio’r cod diogelwch tân gwyllt bob amser, yn enwedig dros gyfnod tân gwyllt a chalan gaeaf er mwyn lleihau’r perygl i dda byw, anifeiliaid anwes a phobl,” dywedodd Is Lywydd FUW Brian Bowen.

"Mae amser hyn o'r flwyddyn yn llawn peryglon ar gyfer anifeiliaid a phlant - felly peidiwch â gadael i esgeulustod ac anwybodaeth arwain at sefyllfa drychinebus," ychwanegodd Mr Bowen.

Yn gyffredinol, nid yw anifeiliaid yn hoffi sŵn tân gwyllt ac mae modd iddynt ddychryn yn ystodyr adeg hyn o'r flwyddyn. Felly, mae FUW yn annog pobl i fod yn ystyriol a pheidio â'u tanio’n agos at dda byw.

"Mae hefyd yn syniad da sicrhau bod eich anifeiliaid anwes wedi cael eu microsglodio gan filfeddyg a bod y manylion ar y sglodion yn gywir cyn noson tân gwyllt, rhag ofn iddynt fynd ar goll," meddai Brian Bowen.

Mae FUW yn awgrymu bod pobl yn ymweld ag arddangosfa swyddogol, ond os ydych chi'n cael arddangosfa gartref, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cod tân gwyllt bob amser i leihau'r straen ar anifeiliaid y fferm a phlant.

Ffermwr llaeth o Sir Benfro wedi'i benodi'n Is-lywydd newydd FUW

Mae ffermwr llaeth o Sir Benfro, Dai Miles, wedi’i ethol yn Is-lywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yng nghyfarfod Prif Gyngor yr FUW yn Aberystwyth (dydd Mercher, 16 Hydref).

Mae Dai wedi bod yn gadeirydd pwyllgor llaeth a chynnyrch llaeth yr FUW ers 2017 ac mae hefyd yn un o 4 cyfarwyddwr sefydlu Calon Wen, cwmni cydweithredol llaeth organig sydd nid yn unig yn gwerthu llaeth yr aelodau i broseswyr ond sydd wedi creu ei brand ei hun o gynnyrch llaeth sydd ar gael trwy'r holl brif fanwerthwyr yng Nghymru a'r DU gyfan trwy ddosbarthwyr.

Ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin wedi'i ethol yn Ddirprwy Lywydd FUW

Mae ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin a chyn Is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) Ian Rickman, wedi cael ei ethol yn Ddirprwy Lywydd newydd yr FUW mewn cyfarfod o’r Prif Gyngor yn Aberystwyth (dydd Mercher, 16 Hydref).

Mae wedi bod yn aelod gweithgar o’r undeb am fwy nag 20 mlynedd ac roedd yn gadeirydd sir Caerfyrddin rhwng 2010 a 2012. Bu hefyd yn gadeirydd y Pwyllgor Tir Uchel a Thir Ymylol am bedair blynedd.  Yn 2017, etholwyd Ian yn Is-lywydd FUW.

Ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro yn sefyll lawr fel Dirprwy Lywydd FUW

Mae ffermwr bîff a defaid blaenllaw o Sir Benfro, Brian Thomas, sydd wedi gwasanaethu Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ers dros ddau ddegawd, wedi sefyll lawr fel Dirprwy Lywydd yr Undeb.

Mae Brian yn gyn-gadeirydd FUW Sir Benfro ac wedi eistedd ar bwyllgor tenantiaid canolog FUW.

Cafodd ei ethol yn aelod De Cymru o'r pwyllgor cyllid a threfn ganolog yn 2011, yn Is-lywydd FUW yn 2013 ac yn Ddirprwy Lywydd yn 2015.