FUW yn croesawu cefnogaeth yr Arglwyddi i safonau bwyd

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi croesawu cefnogaeth Tŷ’r Arglwyddi i welliant a gyflwynwyd gan yr Arglwydd Grantchester, Llafur, a fyddai’n gorfodi’r holl fwyd a fewnforir fel rhan o gytundebau masnach i gyd-fynd â safonau’r DU.

Dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Mae miliynau o aelodau’r cyhoedd wedi cefnogi ymgyrchoedd, gan gynnwys ein rhai ni, i sicrhau bod bwyd sy’n cael ei fewnforio i’r DU yn cael ei gynhyrchu yn unol â’r safonau amgylcheddol, iechyd a lles anifeiliaid sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith gan ein ffermwyr ni.

"Rydyn ni felly'n croesawu cefnogaeth yr Arglwyddi i'r egwyddor hon, na ddylai fod yn destun dadl."

Dywedodd Mr Roberts fod y pandemig coronafirws wedi datgelu pa mor fregus ydym ni i newidiadau cyflym mewn newidiadau cyflenwad byd-eang ac wedi dod i'r amlwg sut mae'n rhaid i ni gydbwyso cyflenwadau bwyd domestig a mewnforio yn iawn.

“Mae’r Arglwyddi wedi adlewyrchu barn glir y bobl ar bwnc sydd wedi uno ffermwyr, amgylcheddwyr ac ymgyrchwyr hawliau anifeiliaid, a rhaid i ASau gynnal y gwelliannau a wnaed gan Dŷ’r Arglwyddi neu gyflwyno gwelliannau cyfartal.”

Mae FUW wedi cefnogi a lobïo dros welliant o’r fath ers i’r Bil gael ei gyhoeddi yn gynharach eleni, ac mae wedi rhoi tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig i’r Senedd yn cefnogi’r farn hon ers cyhoeddi’r Bil.

“Rhaid i ASau ac Arglwyddi barhau i weithio i gyflwyno newidiadau i Fil Amaethyddiaeth y DU sy’n amddiffyn cyflenwad bwyd y DU ac yn cynnal safonau i brynwyr,” meddai Mr Roberts.

 “Rydyn ni wedi bod yn glir iawn am yr angen i gynnal safonau o ran cytundebau masnach ac rydyn ni wedi codi hyn yn ddiweddar mewn cyfarfodydd gyda’r Arweinydd Llafur Syr Keir Starmer a’r Gweinidog Masnach Ranil Jayawardena.

“Ni fyddwn yn caniatáu i’n safonau gael eu gostwng a gwn fod y cyhoedd o Gymru a Phrydain y tu ôl i ni ar y mater hwn.” dywedodd ef.