Cytundeb Brexit 'Anghofiedig' yw'r opsiwn gorau o hyd i gefn gwlad Cymru meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi dweud wrth gynhadledd ar ddyfodol cefn gwlad Cymru, ni ddylid anghofio'r opsiwn o adael yr UE wrth barhau o fewn y farchnad sengl a'r undeb tollau, a dyma'r ffordd orau i barchu canlyniad y refferendwm ac atal difrod i'n heconomi a'n cymunedau gwledig.

Wrth annerch digwyddiad Cymunedau Gwledig Cynaliadwy ar ôl 2020 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts:

“Dywedir wrthym fod cytundeb ar y bwrdd - cytundeb Brexit Theresa May - a bod gennym ddewis rhwng hyn, cytundeb newydd os daw un, a Brexit heb gytundeb.

FUW yn bygwth achos cyfreithiol os yw ffiniau'n caniatáu mewnforion di-dariff trwy’r 'drws cefn'

Dywed Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ei bod yn barod i herio unrhyw fethiannau gan Lywodraeth y DU i orfodi rheolaethau tollau yn iawn mewn ffordd sy'n caniatáu mewnforion di-dariff trwy’r 'drws cefn' ar ôl Brexit, ac yn gwneud hynny trwy'r llysoedd os bydd angen.

Wrth siarad ar ôl cyfarfod diwydiant yn Llanfair ym Muallt a gynhaliwyd i drafod y dirywiad niweidiol ym mhrisiau gwartheg, dywedodd llywydd FUW, Glyn Roberts: “Ers i gyfraddau tariff mewnforio drafft a’r cynnig i ganiatáu mewnforion di-dariff o Weriniaeth Iwerddon i Ogledd Iwerddon gael eu cyhoeddi ym Mawrth, rydym wedi ysgrifennu dro ar ôl tro at Ysgrifenyddion y Wladwriaeth yn tanlinellu'r difrod y byddai'r cyfraddau isel hynny yn ei achosi i amaethyddiaeth yng Nghymru, yn ogystal â chodi pryderon mewn nifer o gyfarfodydd.

Penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfyngu ar reoli plâu yn niweidiol i fywyd gwyllt a ffermio meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi beirniadu penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gyfyngu ymhellach ar allu ffermwyr a chadwraethwyr i reoli adar sy'n niweidio cnydau neu dda byw, yn lledaenu afiechyd neu'n achosi niwed i rywogaethau sy'n peri pryder cadwraethol.

Bydd Trwyddedau Cyffredinol newydd ar gyfer rheoli rhai rhywogaethau adar yn dod i rym ar 7 Hydref 2019, gan gyflwyno cyfyngiadau ychwanegol sylweddol i ffermwyr a chadwraethwyr, o’u cymharu â’r drwydded gyfredol - ac maent hyd yn oed yn rhwystredig ar gyfer staff CNC sy’n ceisio amddiffyn rhywogaethau prin ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSIs) yng Nghymru.

Iechyd Da! Mae’n Ddiwrnod Llaeth Ysgol y Byd!

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn dathlu Diwrnod Llaeth Ysgol y Byd heddiw.

Yn siarad ar Ddiwrnod Llaeth Ysgol y Byd, dywedodd cadeirydd pwyllgor Llaeth FUW, Dai Miles: “Mae gan laeth a chynhyrchion llaeth ran bwysig i’w chwarae yn ein diet bob dydd gan eu bod yn darparu ffynhonnell bwysig o brotein a chalsiwm ac yn cynnwys fitaminau a mwynau hanfodol, sydd angen ar gyfer diet cytbwys.

“Gyda mwy a mwy o ymchwil i laeth fel diod ail-hydradu, mae yna hefyd bentwr cynyddol o dystiolaeth sy’n awgrymu bod llaeth yr un mor effeithiol â rhai diodydd egni arall.

FUW yn codi bron £40,000 i elusennau

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi codi bron £40,000 ar gyfer ei elusennau, Alzheimer’s Society Cymru a’r Farming Community Network, yn dilyn dwy flynedd o godi arian llwyddiannus.

Nid oes modd gwella o glefyd Alzheimer nac unrhyw fath arall o ddementia, nid oes digon o arian ar gyfer ymchwil a dim digon o ymchwilwyr a chlinigwyr yn ymuno â'r frwydr yn erbyn dementia.

Mae Cymdeithas Alzheimer wedi ymrwymo i wario o leiaf £150 miliwn dros y degawd nesaf ar ymchwil dementia i wella gofal i bobl heddiw a dod o hyd i wellhad ar gyfer yfory. Mae hyn yn cynnwys £50 miliwn i ddatblygu Sefydliad Ymchwil Dementia pwrpasol cyntaf y DU.

Mae Farming Community Network (FCN) yn elusen sy'n cefnogi ffermwyr a theuluoedd yn y gymuned ffermio trwy gyfnodau anodd. Rhwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr yw FCN, gyda thua 40 wedi'u lleoli yng Nghymru, llawer ohonynt yn ymwneud â ffermio, neu sydd â chysylltiadau agos ag amaethyddiaeth ac felly mae ganddynt ddealltwriaeth wych o'r materion y mae ffermwyr a theuluoedd ffermio yn eu hwynebu yn rheolaidd.

Mae FCN yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol ac e-gymorth gyfrinachol sydd ar agor bob dydd o'r flwyddyn rhwng 7yb-11yh. Mae gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth gyfrinachol, fugeiliol ac ymarferol am ddim i unrhyw un sydd eisiau cymorth, p'un a yw'r mater yn bersonol neu'n gysylltiedig â busnes.

Wrth gyflwyno £29,628.31 i Gymdeithas Alzheimer Cymru, a £9,876.10 i Farming Community Network, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Rwy’n falch o gyflwyno’r ddwy elusen wych hon gyda’r arian y mae ein haelodau a’n staff wedi’i godi dros y 2 flynedd.

Digwyddiad elusennol Maenclochog yn mynd i fod yn “Gwd Thing”

Mae ffermwyr Sir Benfro yn edrych ymlaen at gordyn bêls, cap stabal, rigger boots a mwstash, gan fod y Welsh Whisperer yn dod i Faenclochog ar gyfer cyngerdd elusennol arbennig.

Mae'r dyn sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd yn ymuno â changen Sir Benfro o Undeb Amaethwyr Cymru i godi arian ar gyfer dwy elusen leol anhygoel, sef DPJ Foundation a Farms For City Children yn Nhŷ Ddewi.

Gall y rhai sy'n ymuno â'r noson, sy'n dechrau am 7.30yh, nos Wener 11 Hydref yn Neuadd Gymunedol Maenclochog, edrych ymlaen at y caneuon adnabyddus fel Loris Mansel Davies, Bois y JCB, Bois y Loris, Classifieds y Farmers Guardian a Ni'n Belo Nawr.

Dywedodd Swyddog Gweithredol FUW Sir Benfro, Rebecca Voyle: “Rydym yn gyffrous iawn i gynnal y digwyddiad codi arian arbennig hwn ar gyfer ein helusennau lleol. Mae'n argoeli i fod yn noson hwyliog o gerddoriaeth a heb os ychydig o ddawnsio a gobeithio y gall llawer ohonoch ymuno â ni.”

Pris y tocynnau yw £15 yr un sy’n cynnwys pryd dau gwrs, ac mae’n rhaid eu prynu ymlaen llaw.

I archebu'ch tocyn neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r sir ar 01437 762 913 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Teulu ffermio Ynys Môn yn codi pryderon gydag AS lleol

Mae teulu ffermio o Ynys Môn wedi codi pryderon am y sector cig eidion a ffermio da byw gyda’r Aelod Seneddol lleol Albert Owen, gan dynnu sylw bod angen gwneud mwy i amddiffyn ffermydd teuluol yn yr amseroedd ansicr hyn.

Mae Ioan Roberts a'i wraig Helen, yn ffermio yn Nhryfil Isaf, Llannerchymedd, fferm 150 erw sydd wedi bod yn y teulu ers yr 1870au ac sy'n gartref i fuches o 120 o Wartheg Duon Cymru.

Fe roddodd Ioan y gorau i’w swydd fel athro Ysgol Uwchradd 14 mlynedd yn ôl i ganolbwyntio ar y fferm a darganfod nad oedd unrhyw fridiau eraill yn ymdopi â’r hinsawdd leol gystal â Gwartheg Duon Cymreig. 

Ac er nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ei frwdfrydedd dros y diwydiant, mae'n poeni am ddyfodol nid yn unig ei fusnes ei hun, ond dyfodol y sector cig coch.

Dywedodd: “Fe wnaethon ni roi cynnig ar fridiau eraill o wartheg yma ar y fferm ond y Gwartheg Duon sy’n gweithio orau i ni. Nhw yw brid brodorol Cymru ac yn darparu cig o ansawdd uchel - na allaf ond ei ddisgrifio fel y gorau.

“Yn anffodus nid yw pris cig eidion cystal ag y dylai fod ac rwy’n teimlo bod angen gwneud mwy i hyrwyddo’r cynnyrch rhyfeddol hwn fel cynnyrch premiwm. Yn fy meddwl i mae'n sicr yn haeddu lle gyda chig oen Cymreig PGI.

“Yn y cyfnodau ansicr hyn, rhaid i ni wneud yn well i hyrwyddo ein bwyd gwych o Gymru i ddefnyddwyr yma, ond mae angen i Lywodraeth y DU hefyd sicrhau bod gennym ni farchnad allforio ymhen ychydig wythnosau yn unig. Fel arall, beth yw'r pwynt parhau?

“Heb fod yn negyddol, mae’r sector yn wynebu rhai heriau go iawn, ac ni allwn eu goresgyn i gyd ar ben ein hunain. Fel ffermwyr rydym yn barod i wneud popeth sydd ei angen i redeg ein busnes yn effeithlon, i gynhyrchu bwyd sydd o'r safon uchaf. Ac os ydym am barhau i weld bridiau brodorol fel ein Gwartheg Duon ar y tir a mwynhau bwyd mor ogoneddus - mae angen gwneud mwy.”

Manteisiodd swyddogion yr undeb ar y cyfle hefyd i atgyfnerthu pryderon y diwydiant ynghylch Brexit heb gytundeb.

Gêm wleidyddol yw hwb ariannol yr Alban meddai FUW

Mae’r cyhoeddiad y bydd ffermwyr yr Alban yn elwa o £160 miliwn fel taliad atodol gan Lywodraeth y DU, yn ogystal â hwb o £51.4m mewn cyllid cydgyfeirio, yn rhan o gêm wleidyddol meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

Wrth ymateb dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Nid oes unrhyw amheuaeth bod rhaid cynnal cefnogaeth uniongyrchol, sy’n sail i gynhyrchu bwyd diogel o’r safon uchaf, er mwyn osgoi achosi niwed anadferadwy i Gymru ac wrth gwrs y DU gyfan.

FUW yn cynnal digwyddiadau ymgynghori ar gynlluniau Cynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn cynnal cyfarfodydd ledled Cymru i aelodau ac eraill sydd â diddordeb mewn trafod ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir Llywodraeth Cymru.

Mae'r ymgynghoriad, a lansiwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths ym mis Gorffennaf, yn amlinellu cynigion ar gyfer cefnogaeth fferm a gwledig yn y dyfodol sydd wedi'u hadolygu yng ngoleuni'r sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i ymgynghoriad Brexit a'n Tir 2018.

FUW yn atgoffa ffermwyr i fod yn ymwybodol o reolau llosgi glaswellt er mwyn osgoi dirwyon

Mae ffermwyr yn cael eu hatgoffa i ddilyn y Cod Llosgi Grug a Glaswellt er mwyn osgoi niwed i'r amgylchedd, dirwyon uchel a chosbau traws-gydymffurfio.

Dim ond rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth y caniateir llosgi grug, glaswellt garw, rhedyn, eithin a llus ar yr ucheldir (tir yn yr Ardal dan anfantais ddifrifol yn yr Ardal Llai Ffafriol) ac 1 Tachwedd - 15 Mawrth ymhob man arall.

Mae'n bosibl llosgi o dan reolaeth ar adegau eraill ond dim ond o dan drwydded y gellir ei chael mewn amgylchiadau penodol iawn.

Dywedodd Is-lywydd FUW, Ian Rickman: “Mae’n bwysig iawn bod ffermwyr yn cofio, os nad ydyn nhw’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Llosgi, eu bod yn torri’r gyfraith ac efallai y byddan nhw’n wynebu dirwy hyd at £1,000. Gallent hefyd gael eu cosbi o dan reolau traws-gydymffurfio.”

FUW yn rhybuddio ni ddylai’r diwydiant defaid fod ar golled

Wrth i fis Medi gychwyn gyda’r ‘Wythnos Caru Cig Oen’ poblogaidd, mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog Llywodraeth y DU i sicrhau nad yw’r diwydiant defaid ar golled yn y pen draw oherwydd methiannau trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Rydyn ni wedi dweud hyn lawer gwaith o’r blaen - mae ein cig oen o’r ansawdd gorau a bydd y rhai sydd wedi’i flasu, rwy’n siŵr, yn cytuno ei fod yn gynnyrch premiwm.

“Fodd bynnag, nid yw cynhyrchu cynnyrch premiwm o unrhyw ddefnydd os nad oes gennym farchnad i'w werthu iddo ac mae tariffau yn ei gwneud yn aneconomaidd i fynd ar drywydd cynhyrchu bwyd o'r fath.

FUW yn chwilio enwebiadau am berson llaeth rhagorol

Unwaith eto, mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) eisiau cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

Er mwyn cydnabod y fath berson, mae’r Undeb yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y wobr, Gwasanaeth Neilltuol i Ddiwydiant Llaeth Cymru UAC.

Ydych chi’n nabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin?

Ydych chi’n nabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin?

Mae cangen Caerfyrddin o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobr UAC – Cymdeithas Sioe Amaethyddol a Helwyr y Siroedd Unedig 2019 am y person sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Ffermwyr Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn annog gwleidyddion i ohirio dyddiad cau ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir

Mae ffermwyr o Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi codi pryderon ynghylch amseriad ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir gyda gwleidyddion, gan gynnwys Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths, yn y sioe sir leol (dydd Iau 15 Awst).

Amlygodd Swyddog Gweithredol Sir Ddinbych a Sir y Fflint FUW, Mari Dafydd Jones, fod Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi codi pryderon ers dechrau mis Gorffennaf ynghylch y gwrthdaro rhwng dyddiad cau'r ymateb (30 Hydref) a’r dyddiad y bydd y DU yn gadael yr UE (31 Hydref).

Dywedodd: “Mae FUW wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adolygu’r dyddiad cau, fodd bynnag, o ystyried penderfyniad Llywodraeth y DU i fynd â’r DU allan o’r UE ar ddiwedd mis Hydref, gyda neu heb gytundeb, mae ein haelodau bellach yn credu bod hi’n hanfodol bod y dyddiad cau yn cael ei estyn.”

Yn siarad yn y sioe ar ôl cyfarfod â Mrs Griffiths, dywedodd cadeirydd cangen FUW Sir Ddinbych, Dylan Roberts: "Mae aelodau yma yn Sir Ddinbych yn rhannu pryderon Llywodraeth Cymru ynghylch effeithiau Brexit heb gytundeb ac yn croesawu'r ymrwymiad i gefnogi amaethyddiaeth.

FUW yn annog ffermwyr i beidio colli'r cynllun gwaredu plaladdwyr yn gyfrinachol ac am ddim

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog ffermwyr i ddefnyddio cynllun gwaredu plaladdwyr sy’n gyfrinachol ac am ddim ledled Cymru gyfan fel rhan o brosiect PestSmart, sy’n cael ei weithredu gan Dŵr Cymru Welsh Water.

Bydd y cynllun yn agor ar gyfer cofrestru rhwng dydd Mercher 14 Awst a 5yp ddydd Llun 30 Medi, gan ganiatáu i ddefnyddwyr proffesiynol waredu plaladdwyr diangen, hen neu sydd bellach heb drwydded a chemegau eraill yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Tîm UAC Ynys Môn yn edrych ymlaen at sioe sirol brysur

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sirol ddeuddydd prysur (dydd Mawrth 13 - dydd Mercher 14 Awst), gyda sgyrsiau #AmaethAmByth, cystadlaethau plant a digon o adloniant ar yr agenda.

Mae croeso i’r rhai hynny sy’n awyddus i drafod materion ffermio penodol ymuno â Rhun ap Iorwerth AC mewn sesiwn agored am 11yb dydd Mawrth ar stondin yr undeb a gwahoddir y rhai sy’n poeni am droseddau gwledig i alw am gyngor ar sut i gadw eu heiddo a’u da byw yn ddiogel.

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus