Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Tachwedd 2020

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Grant Busnes i Ffermydd – Gorchuddion Iardiau

Nod y cynllun Grant Busnes Fferm – Gorchuddio Iardiau yw cynorthwyo ffermwyr i wella’u seilwaith presennol ar gyfer gorchuddio iardiau – gorchuddio ardaloedd bwydo, storfeydd slyri, storfeydd silwair ac ati – lle gellir gwahanu dŵr glaw.

Bydd dwy ffenestr i’r cynllun a chynigir cymorth o rhwng £3,000 a £12,000.

Gall Swyddogion Gweithredol Sirol FUW esbonio gofynion y cynllun i’r aelodau. Ni fydd staff FUW yn cael llenwi’r Datganiad o Ddiddordeb ar ran aelodau oherwydd y gofynion technegol.

Mae mwy o gwybodaeh ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

18 Rhagfyr 2020 (£1.5 miliwn)

Creu Coetir Glastir

Mae’r 10fed ffenestr Mynegi Diddordeb nawr ar agor ar gyfer cynllun Creu Coetir Glastir gyda chyllideb o £9 miliwn.

Mae’r cynllun yn darparu cymorth ariannol ar gyfer gwaith cyfalaf, gan gynnwys plannu, ffensio, ac mewn rhai amgylchiadau, cynnal a chadw blynyddol a thaliadau premiwm.


Rhaid ichi gysylltu â chynlluniwr cofrestredig i drafod eich cynigion a rhaid iddyn nhw gwblhau a chyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb ar eich rhan. Rhaid i’r tir dan sylw fod wedi’i gofrestru gyda System Adnabod Parseli Tir Taliadau Gwledig Cymru a bod yn gyfan gwbl dan eich rheolaeth chi.


Gweler yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb.

15 Ionawr 2021

FUW yn cynnal cynhadledd iechyd meddwl Cymru gyfan

Ar noswyl Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (Dydd Gwener, Hydref 9), cynhaliodd FUW gynhadledd Iechyd Meddwl Cymru Gyfan rithwir, a fu’n archwilio cyd-destun ehangach iechyd meddwl gwael o fewn cymunedau gwledig, a pha gamau sydd angen eu cymryd gan y Llywodraeth a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac yn llunio polisïau, i fynd i’r afael â’r sefyllfa, yn enwedig am fod Covid-19 yn debygol o roi pobl dan fwy o bwysau, yn feddyliol ac yn ariannol.

Cafodd y digwyddiad gefnogaeth hefyd gan Weinidog Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, a’r ffermwr a hyrwyddwr iechyd meddwl o Seland Newydd, Doug Avery, drwy neges fideo.

Yn dilyn y Gynhadledd, mae FUW wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, Eluned Morgan, yn amlinellu rhai o’r pwyntiau allweddol a godwyd yn ystod y gynhadledd.

Gwerthu mwyafrif cyfranddaliadau ASDA yn gyfle i gynnyrch Prydain

Mae’r brodyr Issa, sef y ddau filiwnydd o Swydd Gaerhirfryn sy’n berchen y grŵp gorsafoedd petrol European Garages (EG) a’r cwmni ecwiti preifat TDR Capital, wedi prynu’r prif gyfran, sef gwerth £6.8 biliwn, o randdaliadau ASDA, un o fanwerthwyr pennaf y DU.

Cafodd y cynnig gwreiddiol yn 2019 bod ASDA yn uno â Sainsbury’s ei daflu o’r neilltu gan reolydd cystadlu’r DU oherwydd y rheolau cystadlu, a’r posibilrwydd y gallai prisiau godi ac ansawdd y cynnyrch ddirywio.

Sefydliad DPJ yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl am ddim

Mae Sefydliad DPJ wedi trefnu sesiynau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl newydd am ddim, i’w cyflenwi ar-lein trwy gydol mis Tachwedd. Mae’r hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn gan Gronfa Ymateb i Coronafeirws Cymru: Iechyd Meddwl, fel rhan o raglen sy’n anelu at helpu sefydliadau’r Sector Gwirfoddol a Chymunedol i barhau i ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl yn ystod y pandemig.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio/byw yn y sector amaethyddol neu’n gweithio’n uniongyrchol â ffermwyr yng Nghymru. Mi fydd yn apelio at ffermwyr, partneriaid ffermwyr, a’r rhai sy’n dod i gysylltiad â ffermwyr, megis milfeddygon, cynrychiolwyr cwmnïau bwyd anifeiliaid, gyrwyr tanceri, gwerthwyr, ac arolygwyr lles anifeiliaid.

Mynegi diddordeb mewn cyllid ar gyfer rheoli ymwrthedd i gyffuriau (AMR)

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi clustnodi £4 miliwn o gyllideb y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer rheoli ymwrthedd i gyffuriau (AMR) mewn anifeiliaid a’r amgylchedd.

Agorodd y ffenestr mynegi diddordeb ar 5ed Hydref ac mi fydd yn cau ar 16eg Tachwedd 2020. Gweler yma am fwy o wybodaeth ac i fynegi diddordeb.

Mae dull Llywodraeth Cymru o reoli ymwrthedd i gyffuriau yn cynnwys mabwysiadu’r egwyddor o atal yn hytrach na gwella, a rhaid i geisiadau am y cyllid hwn ddangos sut y byddant yn cyfrannu ar yr amcanion a osodwyd yn y Cynllun Gweithredu Pum Mlynedd.

Mae’r cyhoeddiad yn cyd-daro â’r adolygiad blynyddol cyntaf o waith Grŵp Cyflawni AMR Anifeiliaid a’r Amgylchedd.

Dim amser i’w golli wrth wynebu rhybudd i adael

Mae ffermwyr tenant yng Nghymru’n cael eu rhybuddio i weithredu’n gyflym os byddan nhw’n cael Rhybudd i Adael gan eu landlordiaid.

Daw’r rhybudd gan Eifion Bibby o Ymgynghorwyr Eiddo Davis Meade, a fu’n cynghori aelodau FUW sydd wedi derbyn gohebiaeth o’r fath.

Mae’n hanfodol bod tenantaid yn gofyn cyngor ar unwaith os byddant yn derbyn rhybudd i adael, am mai dim ond hyn a hyn o amser sydd ar gael – dim ond mis weithiau, er enghraifft – i weithredu, megis drwy gyflwyno gwrth-rybudd, lle bo’n briodol.

Mae amgylchiadau wedi codi lle mae tenantiaid wedi colli eu hawliau tenantiaeth yn ddiangen drwy beidio â gweithredu’n ddigon cyflym.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Eifion Bibby yn swyddfa Bae Colwyn yr Ymgynghorwyr Eiddo Davis Meade ar 01492 510360, ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Logos newydd ar gyfer cynnyrch bwyd gwarchodedig

Bydd cynnyrch bwyd gyda statws Enw Bwyd Gwarchodedig yr Undeb Ewropeaidd (EUPFN) yn cael logos newydd o 1af Ionawr 2021 dan statws Dynodiad Daearyddol DU newydd.

Ar hyn o bryd mae gan Gymru 16 o gynhyrchion bwyd a diod sydd â statws EUPFN, gan gynnwys Caws Caerffili a Chig Oen Cymru, sy’n cael eu cydnabod am eu nodweddion unigryw gan ddefnyddwyr ar draws y byd.

Mae gan y DU dri logo Dynodiad Daearyddol, sy’n nodi pob categori o Ddynodiad Daearyddol, sef: Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO); Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (GPI); a Gwarant Arbenigedd Traddodiadol (TSG).

Bydd gan gynhyrchwyr cofrestredig y cynnyrch Dynodiad Daearyddol hwn hyd at 1af Ionawr 2024 i newid eu pecynnu i gynnwys logos Dynodiad Daearyddol newydd y DU.

Grantiau ar gael gan Gronfa Cefn Gwlad y Tywysog ar gyfer prosiectau cymunedol gwledig

Ar draws y DU, gall prosiectau sy’n gweithio tuag at greu cymunedau gwledig cydnerth wneud cais nawr am grant gwerth hyd at £10,000 o Gronfa Cefn Gwlad y Tywysog.

Ers ei sefydlu yn 2010, mae’r Gronfa wedi rhoi dros £10 miliwn o arian grant i dros 350 o brosiectau, gan gynnwys gwerth £120,000 o grantiau i 62 o gymunedau gwledig i daclo effeithiau pandemig Covid-19. Mae prosiectau a ariannwyd yn flaenorol i’w gweld yma.

Gellir gwneud cais drwy lenwi holiadur cymhwysedd byr a ffurflen gais yma: https://www.princescountrysidefund.org.uk/grant-giving-programme/grant-programme

Bydd ceisiadau’n cau ar 3ydd Tachwedd 2020 am hanner dydd, a rhaid i’r prosiectau gael eu cwblhau erbyn 31ain Mawrth 2022.

Barclays yn cynnig £250 miliwn i helpu ffermwyr i ddod yn fwy effeithlon

Mae Barclays wedi ymuno â Nigel Owens MBE i lansio ymgyrch newydd, i godi ymwybyddiaeth ymhlith defnyddwyr o fuddiannau cefnogi ffermwyr i ddod yn garbon sero-net, i gyd-fynd â phecyn gwerth £250 miliwn i gefnogi atebion amaethyddol-dechnolegol.

Fel rhan o’u hymrwymiad i gynorthwyo ffermwyr i fuddsoddi mewn prosiectau amaethyddol-dechnolegol, mae Barclays yn hyfforddi pob un o’u 130 o reolwyr amaeth ar draws y DU ym maes cynaliadwyedd a pholisïau amaeth y dyfodol.

I gael cymorth a benthyciad o’r pot ariannol o £250 miliwn, rhaid i’r busnes fferm ddangos y bydd y prosiect dan sylw’n cynyddu effeithlonrwydd a chynaliadwyedd drwy ddefnyddio technoleg, gwybodaeth neu seilwaith gwell, megis prosiectau sy’n ymwneud ag atafael carbon, asesu carbon neu iechyd pridd.

Am fwy o wybodaeth a meini prawf cymhwysedd, cliciwch yma

Gair i’ch Atgoffa o gyfradd gyfnewid y BPS ar gyfer taliadau 2020

I’ch atgoffa, bydd Taliadau Sylfaenol 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio’r un gyfradd gyfnewid â’r un a ddefnyddiwyd yn 2019, sef €1 = £0.89092 – ac fe’u telir mewn sterling yn unig.

Yn y blynyddoedd blaenorol, mae’r UE wedi defnyddio’r Mecanwaith Disgyblu Ariannol (FDM) i helpu i reoli cyllideb y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Yn 2019, roedd hynny’n golygu gostyngiad o 1.43 y cant ar bob taliad. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn berthnasol yn 2020.

Bydd cyfraddau terfynol taliadau 2020 ar gael ym mis Tachwedd, unwaith bod cyfanswm nifer y taliadau a hawliwyd wedi’i bennu.

Gweminarau Llywodraeth Cymru ar gyfer allforwyr ar gael i’w gwylio

Mae Tîm Allforio Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu set o weminarau gyda’r nod o gynorthwyo allforwyr Cymru i baratoi ar gyfer 1af Ionawr.

Mae’r pedwar pwnc allweddol yn cynnwys:

  • Brexit – Deall Rheolau Tarddiad
  • Brexit – Gweithio gydag asiantau a dosbarthwyr
  • Brexit – Eich allforion a Chytundebau Masnach Rydd, beth nesaf?
  • Datganiadau Tollau, ar ôl Brexit

Ceir mwy o wybodaeth am y pynciau hyn yma

Mae’r gweminarau hyn ar gael drwy Barth Allforio Busnes Cymru neu drwy Sianel YouTube Busnes Cymru.

AHDB yn cynnal cyfres o weminarau ar y newid yn agweddau defnyddwyr

Mae Tîm Manwerthu ac Arferion Defnyddwyr AHDB yn cynnal cyfres o weminarau rhwng 10fed a 12fed Tachwedd, sy’n canolbwyntio ar y newid yn agweddau defnyddwyr tuag at faterion allweddol y diwydiant yn ystod pandemig Covid-19, a sut y disgwylir i’w hymddygiad newid yn y misoedd sydd i ddod.

Bydd y cyflwynydd Steven Evans yn cael cwmni arbenigwyr o sectorau llaeth, cynnyrch ffres a chig coch AHDB, a fydd yn adolygu enw da’r diwydiant o ran prynu’n lleol, yr amgylchedd, iechyd a lles anifeiliaid, a sut mae’n effeithio ar y galw o du defnyddwyr ar draws pob sector.

Bydd Liam Bryne, Pennaeth Marchnata Domestig AHDB hefyd yn adolygu’r cyfleoedd a’r bygythiadau posib sydd ar y gorwel, o ganlyniad i’r newid mewn agweddau dros y misoedd diwethaf.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i wefan AHDB yma.

Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Hydref 2020

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau
Cynllun cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cynllun y Taliad Sylfaenol BPS 2020 

Bydd y cynllun yn talu benthyciad o hyd at 90% o’r hyn a ragwelir yw gwerth hawliad BPS busnes unigol o 7 Rhagfyr i hawlwyr llwyddiannus nad yw eu hawliad BPS llawn wedi’i brosesu.

Bydd RPW yn sicrhau bod hawlwyr sydd wedi’u gwrthod trwy geisiadau’r cynllun cymorth yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer prosesu er mwyn naill ai derbyn taliad llawn neu gefnogaeth cyn gynted â phosib.

Mae FUW yn annog Aelodau i wneud cais i’r cynllun cymorth ac i gysylltu â’u Staff yn y Siroedd os oes angen cymorth.

27 Tachwedd 2020

Optio i mewn trwy RPW Ar-lein

Grant Busnes i Ffermydd – Gorchuddion Iardiau

Nod y cynllun Grant Busnes Fferm – Gorchuddio Iardiau yw cynorthwyo ffermwyr i wella’u seilwaith presennol ar gyfer gorchuddio iardiau – gorchuddio ardaloedd bwydo, storfeydd slyri, storfeydd silwair ac ati – lle gellir gwahanu dŵr glaw.

Bydd dwy ffenestr i’r cynllun a chynigir cymorth o rhwng £3,000 a £12,000.

Gall Swyddogion Gweithredol Sirol FUW esbonio gofynion y cynllun i’r aelodau. Ni fydd staff FUW yn cael llenwi’r Datganiad o Ddiddordeb ar ran aelodau oherwydd y gofynion technegol.

Bydd gwybodaeh a chanllawiau pellach ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru cyn 9 Tachwedd.

Hefyd, bydd Cyswllt Ffermio yn cynnal gweminar ar 4 Tachwedd. Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw, ond nid yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais am y grant.

9 Tachwedd - 18 Rhagfyr 2020 (£1.5 miliwn)

Cyswllt Ffermio:
Rhagori ar Bori

Mae rhaglen Rhagori ar Bori Cyswllt Ffermio yn cael ei hariannu’n llawn, a bydd yn cynnwys lefel mynediad, canolradd ac uwch ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy am dechnegau tir glas gwahanol.
I fynegi diddordeb ac i gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.

26 Tachwedd
2020

Cyhoeddiad Cyllid y Cynllun Datblygu Gwledig yn codi pryderon am flaenoriaethau’r dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi manylion am flaenoriaethau cyllid y CDG buddsoddiad o £106 miliwn am y tair blynedd nesaf.

Caiff y cynlluniau eu hariannu drwy gyfuniad o Gynllun Datblygu Gwledig (CDG) yr UE cyllideb 2014-20 – yn cynnwys y 15% a drosglwyddwyd o’r Taliadau Sylfaenol i ffermwyr – ac o gronfeydd Llywodraeth Cymru ei hun.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd cynlluniau allweddol sy’n sail i economi wledig, bioamrywiaeth a blaenoriaethau amgylcheddol Cymru yn cael cymorth pellach, yn ogystal â chynlluniau newydd a gynlluniwyd mewn ymateb i heriau cyfredol a rhai sydd ar ddod. Bydd cyfran o’r gyllideb hefyd yn mynd tuag at reolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol Cymru.

Bydd blaenoriaethau Llywodraeth Cymru’n cynnwys:

Gweminar UAC: Defnydd tir, cadwraeth a gwaredu diwylliannol – gwersi i Gymru a’r DU o wahanol rannau’r byd

Am fwy na phum degawd mae'r elusen Survival International wedi gweithio gyda phobloedd lwythol a brodorol ledled y byd i'w hamddiffyn rhag hiliaeth, dwyn tir, datblygu gorfodol a thrais hil-leiddiol - yn aml gan grwpiau cadwraeth neu lywodraethau fel y'u gelwir sy’n gweithredu newidiadau defnydd tir ysgubol.


Mae Cyfarwyddwr y sefydliad Stephen Corry a Swyddog Ymchwil ac Adfocatiaeth Fiore Longo yn ymuno â siaradwyr o Gymru a Cymbria i ystyried sut y gall polisïau defnydd tir a chadwraeth ddod yn orchudd i wladychiaeth a gorthrwm poblogaethau lleol - a pham na ddylem ystyried hyn fel mater ar gyfer De’r Byd yn unig- a elwid unwaith yn “Fyd sy’n Datblygu”.

“Mae grwpiau cadwraeth bellach yn galw’n agored am i ddarnau enfawr o dir gael eu ‘gwarchod’ rhag ‘ymyrraeth ddynol’ (ac eithrio rhai nhw), heb ystyried sut mae defnyddwyr tir traddodiadol wedi llunio tirweddau ers nifer o genedlaethau - er budd goroesiad dynol a bioamrywiaeth."


“Maent am roi diwedd ar hunangynhaliaeth miliynau o bobl a’u gwthio oddi ar y tir ac i ddibynnu ar fwyd a ffermir neu a gynhyrchir mewn ffatri. Bydd hyn yn drychineb i bobl a'r blaned.”

             Stephen Corry, Cyfarwyddwr, Survival International

 

Dylai’r rheini sydd â diddordeb mewn ymuno â’r weminar gysylltu â Swyddog Cyfathrebu Polisi FUW trwy anfon ebost Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffonio 07872 903641.

FUW i gynnal Cynhadledd rithwir Iechyd Meddwl i Gymru Gyfan

Yn anffodus mae iechyd meddwl gwael a hunanladdiad mewn cymunedau gwledig a ffermio yn broblem gynyddol ac yn un y mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi ymrwymo i fynd i’r afael â hi.

Gan agosáu at y bedwaredd flwyddyn o godi ymwybyddiaeth a gwneud popeth o fewn gallu i dorri’r stigma, mae’r Undeb yn cynnal Cynhadledd rithwir Iechyd Meddwl i Gymru Gyfan ddydd Gwener 9 Hydref 2020 trwy Zoom, cyn Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

Mae FUW yn deall y gall problemau iechyd meddwl effeithio ar allu unigolyn i brosesu gwybodaeth a datrys problemau, sugno eu hegni a’u cymhelliant, a chynyddu ymddygiad byrbwyll. Tra bod y symptomau’n cael eu trin, yn aml iawn, nid yw achosion sylfaenol y materion hyn yn cael sylw.

Bydd y gynhadledd hon yn mynd y tu hwnt i’r pwyntiau trafod arferol ac yn archwilio’r pwnc ymhellach. Mae’n ddigwyddiad agored ac mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl ymuno â ni, yn rhithwir, ar y diwrnod.