FUW yn rhybuddio ni ddylai’r diwydiant defaid fod ar golled

Wrth i fis Medi gychwyn gyda’r ‘Wythnos Caru Cig Oen’ poblogaidd, mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog Llywodraeth y DU i sicrhau nad yw’r diwydiant defaid ar golled yn y pen draw oherwydd methiannau trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Rydyn ni wedi dweud hyn lawer gwaith o’r blaen - mae ein cig oen o’r ansawdd gorau a bydd y rhai sydd wedi’i flasu, rwy’n siŵr, yn cytuno ei fod yn gynnyrch premiwm.

“Fodd bynnag, nid yw cynhyrchu cynnyrch premiwm o unrhyw ddefnydd os nad oes gennym farchnad i'w werthu iddo ac mae tariffau yn ei gwneud yn aneconomaidd i fynd ar drywydd cynhyrchu bwyd o'r fath.

FUW yn chwilio enwebiadau am berson llaeth rhagorol

Unwaith eto, mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) eisiau cydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

Er mwyn cydnabod y fath berson, mae’r Undeb yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y wobr, Gwasanaeth Neilltuol i Ddiwydiant Llaeth Cymru UAC.

Ydych chi’n nabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin?

Ydych chi’n nabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin?

Mae cangen Caerfyrddin o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobr UAC – Cymdeithas Sioe Amaethyddol a Helwyr y Siroedd Unedig 2019 am y person sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i amaethyddiaeth yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Ffermwyr Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn annog gwleidyddion i ohirio dyddiad cau ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir

Mae ffermwyr o Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi codi pryderon ynghylch amseriad ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir gyda gwleidyddion, gan gynnwys Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths, yn y sioe sir leol (dydd Iau 15 Awst).

Amlygodd Swyddog Gweithredol Sir Ddinbych a Sir y Fflint FUW, Mari Dafydd Jones, fod Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi codi pryderon ers dechrau mis Gorffennaf ynghylch y gwrthdaro rhwng dyddiad cau'r ymateb (30 Hydref) a’r dyddiad y bydd y DU yn gadael yr UE (31 Hydref).

Dywedodd: “Mae FUW wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adolygu’r dyddiad cau, fodd bynnag, o ystyried penderfyniad Llywodraeth y DU i fynd â’r DU allan o’r UE ar ddiwedd mis Hydref, gyda neu heb gytundeb, mae ein haelodau bellach yn credu bod hi’n hanfodol bod y dyddiad cau yn cael ei estyn.”

Yn siarad yn y sioe ar ôl cyfarfod â Mrs Griffiths, dywedodd cadeirydd cangen FUW Sir Ddinbych, Dylan Roberts: "Mae aelodau yma yn Sir Ddinbych yn rhannu pryderon Llywodraeth Cymru ynghylch effeithiau Brexit heb gytundeb ac yn croesawu'r ymrwymiad i gefnogi amaethyddiaeth.

FUW yn annog ffermwyr i beidio colli'r cynllun gwaredu plaladdwyr yn gyfrinachol ac am ddim

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog ffermwyr i ddefnyddio cynllun gwaredu plaladdwyr sy’n gyfrinachol ac am ddim ledled Cymru gyfan fel rhan o brosiect PestSmart, sy’n cael ei weithredu gan Dŵr Cymru Welsh Water.

Bydd y cynllun yn agor ar gyfer cofrestru rhwng dydd Mercher 14 Awst a 5yp ddydd Llun 30 Medi, gan ganiatáu i ddefnyddwyr proffesiynol waredu plaladdwyr diangen, hen neu sydd bellach heb drwydded a chemegau eraill yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Tîm UAC Ynys Môn yn edrych ymlaen at sioe sirol brysur

Mae cangen Ynys Môn o Undeb Amaethwyr Cymru yn edrych ymlaen at sioe sirol ddeuddydd prysur (dydd Mawrth 13 - dydd Mercher 14 Awst), gyda sgyrsiau #AmaethAmByth, cystadlaethau plant a digon o adloniant ar yr agenda.

Mae croeso i’r rhai hynny sy’n awyddus i drafod materion ffermio penodol ymuno â Rhun ap Iorwerth AC mewn sesiwn agored am 11yb dydd Mawrth ar stondin yr undeb a gwahoddir y rhai sy’n poeni am droseddau gwledig i alw am gyngor ar sut i gadw eu heiddo a’u da byw yn ddiogel.

Bwrlwm stondin FUW yn sioe Sir Benfro

Gall y rhai sy'n ymweld â stondin Undeb Amaethwyr Cymru (B13, ger y prif gylch) yn sioe Sir Benfro (dydd Mawrth 13 tan ddydd Iau 15 Awst) edrych ymlaen at raglen brysur o ddigwyddiadau, sgyrsiau #AmaethAmByth a digon o weithgareddau i gadw plant o bob oedran yn hapus.

Wrth siarad cyn y sioe, dywedodd Swyddog Gweithredol FUW Sir Benfro, Rebecca Voyle: “Mae gennym ni dridiau prysur o weithgareddau ar y gweill ar gyfer y sioe, gan gynnwys ardal newydd i blant lle bydd cyfle i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth liwio i ennill cefnither Puddle the Pig, Polly.

Bwrlwm stondin FUW yn Sioe Sir Meirionnydd

Mae cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn edrych ymlaen at ddiwrnod prysur yn sioe’r sir (dydd Mercher, 28 Awst), a gynhelir yn Harlech.

Bydd swyddogion yr undeb, gan gynnwys Llywydd FUW, Glyn Roberts, yn croesawu Dafydd Elis Thomas AC a Liz Saville Roberts AS i’r babell am drafodaeth ar bolisi a chyllid fferm ar ôl Brexit, yn ogystal â llawer o faterion amaethyddol arall.

Arddangosiadau coginio, SuperTed, dawnswyr stepio a materion troseddau gwledig – wythnos a hanner ar stondin UAC yn yr Eisteddfod

Gall y rhai sy'n mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yr wythnos nesaf, edrych ymlaen at raglen brysur o ddigwyddiadau ar stondin Undeb Amaethwyr Cymru.

O arddangosiadau coginio gan y cogyddion lleol Gerwyn Williams, perchennog a phrif gogydd yn Bistro Betws y Coed, a Mel Thomas i ymddangosiadau gan gymeriadau poblogaidd plant Cymru Sali Mali, Sam Tân, SuperTed ac eraill, ynghyd â'r cyfle i gwrdd â thrafod materion troseddau gwledig gyda thîm Trosedd Gwledig Heddlu Gogledd Cymru, mae canghennau UAC Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi gwneud ymdrech arbennig i drefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol yr wythnos, sy'n addas ar gyfer pob oedran.

DPJ Foundation yw elusen nesaf FUW

Mae’r gymuned amaethyddol yn bwrw ymlaen â phethau, ddim yn dangos teimladau yn aml, nac yn rhannu'r baich. Gall llawer fod yn cuddio problemau oddi wrthynt hwy eu hunain, eu teuluoedd a'u ffrindiau ac mae siarad am deimladau personol yn anghyfforddus i lawer.

Wrth gydnabod y broblem, addawodd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn Sioe Frenhinol Cymru 2017 i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl mewn cymunedau gwledig ac i barhau â'r sgwrs am y materion ehangach sy'n ymwneud ag iechyd meddwl mewn ardaloedd gwledig.

FUW yn anrhydeddu gwraig contractwr amaethyddol am fod yn ysbrydoliaeth iechyd meddwl

Mae Emma Picton-Jones, gwraig contractwr amaethyddol yn ysbrydoliaeth, ac mae hi bellach yn mynd tu hwnt i’r galw i hyrwyddo materion iechyd meddwl o fewn amaethyddiaeth, ac mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi cyflwyno gwobr arbennig iddi.
 
Cyflawnodd gŵr Emma Daniel hunanladdiad yn 2016, ac er cof amdano sefydlodd DPJ Foundation sydd bellach yn dechrau darparu cefnogaeth ledled Cymru i deuluoedd amaethyddol sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â phroblemau iechyd meddwl.

Anrhydeddu ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro am wasanaethau i amaethyddiaeth

Mae ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro, Brian Thomas, a ddechreuodd ei yrfa ffermio ym 15 mlwydd oed, wedi cael ei gydnabod gyda gwobr fewnol Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) am wasanaethau i amaethyddiaeth.

Wrth gyflwyno'r wobr yn nerbyniad Llywydd FUW (Dydd Mercher, 24 Gorffennaf) yn y 100fed Sioe Frenhinol Cymru, dywedodd Llywydd yr Undeb Glyn Roberts: “Mae Brian wedi bod yn ffrind cadarn ac yn gydweithiwr ers dros 20 mlynedd. Mae bob amser yn barod i helpu, cefnogi a rhoi cyngor. Mae'n deg dweud bod Brian yn rhywun y gallwn ac y gallaf ddibynnu arno.

Cadw cysylltiad gyda’r ffermwyr ifanc – mae yna fywyd ar ôl CFfI

Mae'n ddiwedd cyfnod. Yn swyddogol, mae ffermwyr ifanc yn hen pan fyddant yn cyrraedd 26 oed.  Ond mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi sefydlu ffordd newydd o gadw mewn cysylltiad ar gyfer y rhai hynny sydd dros 20 oed, gyda’r pwyslais ar roi cyfle i ffermwyr ifanc gadw mewn cysylltiad - a pharhau i fwynhau cymdeithasu.

FUW yn trafod y prif bryderon amaethyddol gydag Ysgrifenyddion Gwladol

Effeithiau trychinebus Brexit heb gytundeb oedd un o'r materion a godwyd yn ystod cyfarfod rhwng Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) a'r Ysgrifennydd Amaethyddiaeth Michael Gove ac Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns.

Yn ystod y cyfarfod, dywedodd Llywydd FUW Glyn Roberts wrth Mr Gove a Mr Cairns na fyddai unrhyw Lywodraeth neu Senedd gyfrifol yn caniatáu i'r DU adael yr UE heb gytundeb.

Gwern, y technegydd tractor yn setlo - ac yn helpu i gadw'r economi wledig yn fyw

Ar un adeg, bu Gwern Williams yn gweithio am flynyddoedd lawer ledled Ewrop, De Affrica a’r Dwyrain Canol  fel peiriannydd Massey Ferguson.

Erbyn hyn mae ef, ei wraig a'i ddau blentyn ifanc yn rhedeg fferm eu hunain sef Nantygwyrddail, Islawrdref, ger Dolgellau, ar denantiaeth 15 mlynedd gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a hynny ers mis Hydref 2017.

Ond nid yw Gwern wedi gorffen gyda’r tractorau eto. Yn ogystal â rheoli fferm 350 erw ym Meirionnydd, gyda 250 o hynny yn dir mynydd, mae Gwern yn rhedeg ei fusnes ei hun yn trwsio tractorau a pheiriannau er mwyn sicrhau incwm ychwanegol.

“Dim ond tua 20 erw o'r fferm sy’n addas ar gyfer cynaeafu silwair,” meddai Gwern.

Dylai Llywodraeth Cymru gamu mewn i achub safle prosesu caws yng Ngogledd Cymru - FUW

Mae cau safle prosesu llaeth gwerth £6.5 miliwn yng ngogledd Cymru, sy'n rhoi hyd at 80 o swyddi yn y fantol, yn ergyd fawr i weithwyr a'u teuluoedd ac yn bryder mawr i gynhyrchwyr llaeth yng Nghymru, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

Derbyniodd Cwmni Bwyd GRH grant o £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn 2017, i ail-leoli ei bencadlys ym Minffordd, ond credir bellach y bydd yn mynd i ddwylo’r derbynwyr KPMG.

“Gallai hyn gael effaith ddinistriol ar y gweithwyr a'u teuluoedd, a'r gymuned ehangach,” meddai Dai Miles, Cadeirydd Pwyllgor Llaeth FUW. “Dylai sicrhau dyfodol i'r safle fod yn bwysig iawn i'r ardal a Llywodraeth Cymru, a fuddsoddodd £ 1.7 miliwn yn y busnes, ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i berchnogion newydd i gymryd y safle pwrpasol.

“Mae'r newyddion diweddaraf hyn yn peri pryder sylweddol i'r sector llaeth yng Nghymru gyda gostyngiad pellach yn y gallu prosesu yng Nghymru. Os yw hyn yn golygu colli rhagor o brosesu yng Nghymru, yna mae hyn yn golygu colli manteision economaidd prosesu yng Nghymru a phryder mawr i gynhyrchwyr llaeth yn yr ardal.” ychwanegodd Mr Miles.