Yn falch o fod yn rhan o'r 100fed Sioe Frenhinol

gan Glyn Roberts, Llywydd FUW

Mae wythnos y 100fed Sioe Frenhinol wedi bod ac wedi mynd. Roedd yn brysur, yn gynnes ac roeddem yn falch o fod yn rhan o sioe amaethyddol fwyaf Ewrop, sy'n arddangos ein diwydiant cystal ag yn dod ag amaethyddiaeth i sylw pawb - mae'r FUW wedi bod yn bresennol yn y sioe ers dros drigain mlynedd!

I ni yn yr FUW mae bob amser yn braf gallu cwrdd ag aelodau yn y pafiliwn a gwnaethom fwynhau'r sgyrsiau eang ac amrywiol dros baned. Ond nid yfed te yn unig ydoedd - rydym hefyd wedi bod yn brysur yn ein nifer o gyfarfodydd yn tynnu sylw at pam mae ein diwydiant mor bwysig â pham mae angen datrys cyllid ar gyfer amaethyddiaeth ar frys.

Bach o grafu pen nawr…!

Reit, cwis bach i chi mis yma…bach o sbort a gwers hanes yn y fargen! 

Pwy sy’n gwybod beth yw’r arwyddion yma?

Yn ei golofn mis diwethaf, cyfeiriodd ein rheolwr gyfarwyddwr, Alan Davies at y shiffto rownd yma yn Aberystwyth, ac wrth chwilio cartref newydd i ddesg Cornel Clecs, daethpwyd o hyd i’r uchod, a neb yn siŵr iawn beth oedd eu pwrpas!  Ond diolch byth am y cyd-gyfarwyddwr Rheoli FUWIS, Roger Van Praet sydd wedi gallu rhoi bach o wybodaeth i ni amdanynt. 

Cwin y Rwtin

gan Caryl Roberts, Rheolwr Aelodaeth a Gweithrediadau UAC

Yn tydi hi’n hawdd mynd i rigol? Codi, molchi, gweithio, cysgu. Mae rŵtin yn gyfforddus ac yn hawdd, sydd fel arfer yn golygu eich bod yn cyflawni tasgau mor effeithlon a wyddoch chi’n bosib i’w gwneud. Ond, anfantais y byd bach delfrydol yma ydi, dim datblygiad, dim gweledigaeth a dim dysgu pethau newydd. Mae dysg i’w gael o’ch bedydd i’ch bedd a chyfle i ddysgu trwy gamgymeriadau, siarad, dadlau, a sgwrsio gyda phobol newydd.
 
Felly dros y misoedd diwetha’ dwi wedi mentro allan i’r byd mawr i ddysgu a chlywed mwy gan fusnesau a mudiadau aelodaeth, a dysgu mwy am ein systemau presennol a sut gallen nhw weithio’n well i ni fel undeb. 
 
Taith hirfaith ar y trên o Fachynlleth i Lundain i gynhadledd ein cwmni CRM (Customer Relationship Management) o’r enw Zoho. Dyma’r system sy’n cadw holl fanylion aelodau a darpar aelodau. Mae’r system yn galluogi i ni gadw ffeil electronig o holl alwadau, gwaith achos a ffurflenni sy’n cael eu cwblhau dros aelodau. Mae hwn wedi bod yn gam mawr ymlaen i ni wrth leihau ein defnydd o bapur ac argraffu gwastraffus. 

Penblwydd Hapus!

Pen-blwydd Hapus Sali Mali! Mae’r cymeriad plant poblogaidd yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed ar Fehefin 19. Mae Gwasg Gomer sy’n berchen ar hawlfraint Sail Mali ynghanol pob math o drefniadau i ddathlu’r achlysur hwn. Mae’r llyfr Dathlu Gyda Sali Mali eisoes wedi cael ei gyhoeddi ac mae llyfr arall ar y gweill sef llyfr stori a llun, Straeon Nos Da Sali Mali. Ond rwy’n clywed chi’n gofyn, pam yn y byd mae Cornel Clecs yn sôn am Sali Mali?!  Wel, mae yna un rheswm arbennig, a hwnnw’n gysylltiad amaethyddol.  

Gyda dathliadau’r pen-blwydd arbennig ar y gorwel, cafodd Cornel Clecs gyfle i ddysgu mwy am hanes Pentre Bach, lle ffilmiwyd y gyfres deledu Pentre Bach, gyda Sali Mali’n serennu, a hynny diolch i’r perchnogion Adrian ac Ifana Savill sy’n aelodau o’r undeb yng Ngheredigion. Dyma Ifana i ddweud mwy wrthym:

Diddordeb, angerdd, penderfyniad a brwdfrydedd

Mae ysgrifennu’r golofn hon yn gwneud i rywun sylweddoli pa mor gyflym mae mis yn mynd! Yn wahanol i’r arfer, mae yna dipyn o grafu pen wedi bod cyn penderfynu testun y golofn tro yma.

Ond, mi gefais syniad bach ar ôl bod yn rhan o Gynhadledd Fusnes yr Undeb mis diwethaf.  Fel staff, ein gweledigaeth yw “Yr Undeb: Unedig – fel Un” sy’n arwain yn y pen draw at weledigaeth yr Undeb sef “Creu Ffermydd Teuluol Ffyniannus a Chynaliadwy yng Nghymru.  Y fferm deuluol sydd wrth wraidd yr FUW ac sy’n rhan mor bwysig ac allweddol o’n cymunedau ehangach.

Felly, roedd testun Cornel Clecs mis yma reit o dan fy nhrwyn – y fferm deuluol!  Y diffiniad swyddogol o fferm deuluol yw: “Fferm sy'n eiddo ac yn cael ei weithredu gan deulu, yn enwedig un sydd wedi cael ei drosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall”.