Croesawu Siriol

gan Siriol Parry, Cynorthwy-ydd Gweinyddol newydd UAC

Rwy’n enedigol o Edern, Pen Llŷn lle mae fy nheulu yn rhedeg cwmni peirianneg sifil, G T Williams Ltd. Mae gennyf gefndir amaethyddol gyda sawl cenhedlaeth o fy nheulu wedi bod yn aelod o UAC, roedd fy hen dad-cu, Ceiri Hughes-Parry o Benllwyn, Pwllheli yn Gadeirydd Sir Cangen UAC Sir Gaernarfon yn ystod 1964.

Ar ôl astudio fy Lefel A yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli, mi wnes i astudio am dair blynedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn Busnes a Rheolaeth gyda Chyllid yn Haf 2019.

Rwyf newydd symud i ardal Tregaron gyda fy mhartner sydd wedi dechrau busnes ‘ffermio cyfran’ ar fferm dros 250 o wartheg godro.

Gan fod gen i ddiddordeb yn y maes amaeth ac wedi cael y profiad o weithio yn y maes gweinyddol, rwyf yn edrych ymlaen at ddechrau fy ngyrfa fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol yn y Brif Swyddfa ac i weithio gyda’r tîm yma yn UAC.

 

Yn falch o fod yn rhan o'r 100fed Sioe Frenhinol

gan Glyn Roberts, Llywydd FUW

Mae wythnos y 100fed Sioe Frenhinol wedi bod ac wedi mynd. Roedd yn brysur, yn gynnes ac roeddem yn falch o fod yn rhan o sioe amaethyddol fwyaf Ewrop, sy'n arddangos ein diwydiant cystal ag yn dod ag amaethyddiaeth i sylw pawb - mae'r FUW wedi bod yn bresennol yn y sioe ers dros drigain mlynedd!

I ni yn yr FUW mae bob amser yn braf gallu cwrdd ag aelodau yn y pafiliwn a gwnaethom fwynhau'r sgyrsiau eang ac amrywiol dros baned. Ond nid yfed te yn unig ydoedd - rydym hefyd wedi bod yn brysur yn ein nifer o gyfarfodydd yn tynnu sylw at pam mae ein diwydiant mor bwysig â pham mae angen datrys cyllid ar gyfer amaethyddiaeth ar frys.

Bach o grafu pen nawr…!

Reit, cwis bach i chi mis yma…bach o sbort a gwers hanes yn y fargen! 

Pwy sy’n gwybod beth yw’r arwyddion yma?

Yn ei golofn mis diwethaf, cyfeiriodd ein rheolwr gyfarwyddwr, Alan Davies at y shiffto rownd yma yn Aberystwyth, ac wrth chwilio cartref newydd i ddesg Cornel Clecs, daethpwyd o hyd i’r uchod, a neb yn siŵr iawn beth oedd eu pwrpas!  Ond diolch byth am y cyd-gyfarwyddwr Rheoli FUWIS, Roger Van Praet sydd wedi gallu rhoi bach o wybodaeth i ni amdanynt. 

Cwin y Rwtin

gan Caryl Roberts, Rheolwr Aelodaeth a Gweithrediadau UAC

Yn tydi hi’n hawdd mynd i rigol? Codi, molchi, gweithio, cysgu. Mae rŵtin yn gyfforddus ac yn hawdd, sydd fel arfer yn golygu eich bod yn cyflawni tasgau mor effeithlon a wyddoch chi’n bosib i’w gwneud. Ond, anfantais y byd bach delfrydol yma ydi, dim datblygiad, dim gweledigaeth a dim dysgu pethau newydd. Mae dysg i’w gael o’ch bedydd i’ch bedd a chyfle i ddysgu trwy gamgymeriadau, siarad, dadlau, a sgwrsio gyda phobol newydd.
 
Felly dros y misoedd diwetha’ dwi wedi mentro allan i’r byd mawr i ddysgu a chlywed mwy gan fusnesau a mudiadau aelodaeth, a dysgu mwy am ein systemau presennol a sut gallen nhw weithio’n well i ni fel undeb. 
 
Taith hirfaith ar y trên o Fachynlleth i Lundain i gynhadledd ein cwmni CRM (Customer Relationship Management) o’r enw Zoho. Dyma’r system sy’n cadw holl fanylion aelodau a darpar aelodau. Mae’r system yn galluogi i ni gadw ffeil electronig o holl alwadau, gwaith achos a ffurflenni sy’n cael eu cwblhau dros aelodau. Mae hwn wedi bod yn gam mawr ymlaen i ni wrth leihau ein defnydd o bapur ac argraffu gwastraffus. 
COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus