Dyddiadau ffenestri mynegi diddordeb Awst 2021

Cynllun Crynodeb Ffenestr yn Cau

Grant Busnes i Ffermydd

Bydd cyfnod newydd ar gyfer datgan diddordeb ar gyfer Grant Busnes i Ffermydd yn agor ar 1 Medi 2021 gyda chyllideb o £2 filiwn o'r cronfeydd Cynllun Datblygu Gwledig sy'n weddill.

Bydd ffermwyr yn gallu derbyn cefnogaeth i fuddsoddi mewn technoleg ac offer newydd i wella perfformiad y fferm.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://llyw.cymru/grant-busnes-i-ffermydd
1 Medi - 1 Hydref 2021

Digwyddiadau Cyswllt Ffermio

O ganlyniad i’r pandemig, mae Cyswllt Ffermio wedi penderfynu gohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau un i lawer am y tro. Mae wrthi’n cynnal nifer o weithgareddau’n ddigidol neu dros y ffôn lle bo modd.

Ceir mwy o wybodaeth yma:
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/beth-sydd-ymlaen

 
Rhaglen TGCh Cyswllt Ffermio Mae Cyswllt Ffermio nawr yn cynnig cyrsiau hyfforddiant TGCh i ddechreuwyr a dysgwyr canolradd.

Mae sesiynau un i un a gweithdai ar-lein ar gael hefyd ar integreiddio technoleg TGCh i’ch busnes fferm.

I archebu, cysylltwch â Lantra ar 01982 552646 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yma.
 

Y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig Anamaethyddol – Ffenestr 2

Mae'r RBIS (Anamaethyddol) yn cyfrannu at gostau buddsoddi cyfalaf ac yn cefnogi  prosiectau yng Nghymru sy'n cyfrannu at un neu ragor o’r canlynol:

  • arallgyfeirio’r economi wledig, 
  • datblygu’r gadwyn gyflenwi ar gyfer cynnyrch naturiol, 
  • gwneud busnesau gwledig yn fwy cynhyrchiol, effeithiol a chystadleuol. 
  • Mae'r cynllun yn cael helpu cwmnïau anamaethyddol micro a bach, hen a newydd  ledled Cymru, gan gynnwys ffermwyr neu aelodau aelwydydd fferm sy’n arallgyfeirio i weithgareddau anamaethyddol.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos bod marchnad hyfyw i'w cynnyrch ac na fyddai'r  prosiect yn gallu mynd rhagddo heb y grant. Cynllun ar sail disgresiwn yw hwn.

Cyfradd uchaf y grant a gynigir i unrhyw brosiect buddsoddi unigol fydd 40% o gyfanswm y costau.

Trothwy uchaf y grant ar gyfer pob cais newydd gan unrhyw brosiect buddsoddi unigol  yw £50,000 a’r trothwy isaf yw £5,000.

Mae rhagor o wybodaeth ac sut i wneud cais yma: https://llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-gwledig-an-amaethyddiaeth

 20 Awst 2021


Ffenestr Cais am Hyfforddiant Cyswllt Ffermio

Bydd ffenestr nesaf gwneud cais am hyfforddiant Cyswllt Ffermio’n agor ar 6ed Medi ac yn cau ar 29ain Hydref 2021.

Dylai’r rhai sy’n cofrestru am y tro cyntaf i wneud cais am gwrs hyfforddiant wedi’i ariannu, neu sydd angen diweddaru eu manylion cyfrif, gysylltu â Cyswllt Ffermio cyn 17:00 ar 25ain Hydref 2021.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan ar wefan Cyswllt Ffermio: https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy

6ed Medi – 29ain Hydref 2021

Argraffu