Canlyniadau arolwg RHWG yn datgelu’r prif flaenoriaethau o ran clefydau da byw

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Grŵp Iechyd a Lles Anifeiliaid Cnoi Cil (RHWG) ganlyniadau ei arolwg o ffermwyr, pobl stoc a milfeddygon ar draws y DU.

Cafwyd cyfanswm o 662 o ymatebion i’r arolwg, a gynhaliwyd rhwng Tachwedd a Rhagfyr 2020, gyda 76% ohonynt yn ffermwyr a 34% yn weithwyr proffesiynol, gan gynnwys milfeddygon.

Y 5 blaenoriaeth bennaf o ran clefydau defaid oedd clwy’r traed a Dermatitis Byseddol Defeidiog Heintus (CODD), gyda’r ddau hyn yn sgorio’n uchel ymhob rhanbarth, y clafr oherwydd problemau cynhyrchu a lles, llyngyr yr afu/iau, yn arbennig yn y Gogledd a’r Ardaloedd Llai Ffafriol, a chynrhon oherwydd problemau lles anifeiliaid, gyda ffermwyr yn ei sgorio’n uwch na milfeddygon, am fod modd ei drin ar y fferm.

O ran gwartheg, cafodd dermatitis byseddol sgôr uchel gan ffermwyr a milfeddygon, a chafodd Dolur Rhydd Feirysol (BVD) sgôr uwch yn Lloegr, gyda chlefyd Johne yn cael effaith fawr ymhob rhanbarth, ac roedd llyngyr yr afu/iau yn bryder arbennig i ffermwyr cig eidion, a niwmonia feirysol.

Bydd canfyddiadau’r arolwg hwn yn cael eu defnyddio i flaenoriaethu gwaith RHWG ar draws y gwledydd datganoledig.

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma: https://ruminanthw.org.uk/health_welfare_survey


Argraffu