Crynodeb o newyddion Ionawr 2021

Newyddion Polisi Amaethyddol Trawiadau: 148

i) Dyfarnu contract treialon maes brechiad TB gwartheg

Mae’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) wedi dyfarnu’r contract i gynnal treialon maes y brechlyn TB CattleBCG a phrawf croen DIVA (Gwahaniaethu Rhwng Anifeiliaid wedi’u Brechu ac Anifeiliaid wedi’u Heintio) i Eville & Jones.

Cynhelir y treialon maes ar ran Defra, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban, gan ddefnyddio gwerth 20 mlynedd o ymchwil i frechlynnau a diagnosis TB.

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar yr Hwb TB.

ii) Defra’n caniatáu defnydd brys o blaladdwyr neonicotinoid

Yn ddiweddar mae Defra wedi caniatáu awdurdodiad brys ar gyfer defnydd cyfyngedig o neonicotinoid thiamethoxam yn 2021, i reoli lefelau bygythiol o’r feirws melyn mewn cnydau betys siwgr.

Mae 10 gwlad arall wedi caniatáu’r un awdurdodiad serch bod yr UE wedi gwahardd plaladdwyr neonicotinoid yn gyfan gwbl bron yn 2018. Bydd y defnydd o’r cemegyn yn cael ei reoli’r llym fodd bynnag, i leihau unrhyw risg i bryfed peillio - sy’n flaenoriaeth gan Lywodraeth y DU.

iii) Aldi i wario £3.5 biliwn ychwanegol ar gynnyrch Prydeinig

Mae Aldi wedi datgelu cynlluniau i wario £3.5 biliwn ychwanegol ar fwyd a diod Prydeinig, gan gynnwys cig ffres, llaeth ac wyau, dros y pum mlynedd nesaf, gan ychwanegu at y gwariant o £8 biliwn ar gynnyrch amaethyddol Prydeinig yn 2019.

Maent hefyd wedi ymestyn eu telerau talu uniongyrchol ar gyfer cyflenwyr bach tan ddiwedd 2021, oherwydd y Pandemig Covid-19 presennol, gan olygu bod dros 1,000 o fusnesau (gyda throsiant blynyddol o lai nag £1 filiwn) yn derbyn taliadau cyflymach

Argraffu