FUW yn croesawu datganiad Llywodraeth Cymru ar Symleiddio Cymorth Amaethyddol yn ofalus

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi croesawu cyhoeddiad Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar ganlyniad ymgynghoriad ar symleiddio cefnogaeth amaethyddol yng Nghymru yn ofalus.

Cynigiodd yr ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a'n Tir: Symleiddio Cymorth Amaethyddol, a ddaeth i ben ar 23 Hydref 2020, un ar ddeg newid i'r Cynllun Taliadau Sylfaenol a nifer o newidiadau mawr i'r egwyddorion sy'n sail i'r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd Dirprwy Lywydd FUW Ian Rickman: “Rydym yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn llawer o’r pryderon a godwyd gennym, gan gynnwys yr effeithiau ar ffermwyr trawsffiniol a ffermwyr ifanc.”

Yn unol â barn FUW, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cytuno i ddarparu rhanddirymiad i ffermwyr trawsffiniol sydd â llai na 5 hectar o dir Cymreig fel y gallant ddibynnu ar y tir a oedd ar gael ganddynt mewn gweinyddiaeth arall yn 2020.

“Mae’r Gweinidog hefyd wedi cytuno i barhau â’r Cynllun Ffermwyr Ifanc o 2021, yn unol â barn FUW ac yn groes i’r cynnig gwreiddiol i atal ymgeiswyr newydd i’r Cynllun Ffermwyr Ifanc o 2021,” meddai Mr Rickman.

Croesawodd Mr Rickman yn ofalus gadarnhad y gweinidog y bydd y strwythur a ddarperir gan Gyfraith wrth gefn yr UE yn cael ei ehangu i ymgorffori Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, yn hytrach na'u disodli, fel y cynigiwyd yn wreiddiol.

Yn ei ymateb i'r ymgynghoriad, roedd yr FUW wedi gwrthwynebu cynlluniau i ailwampio egwyddorion Datblygu Gwledig yn llwyr, gan nodi bod yr amcanion arfaethedig yn canolbwyntio cymaint ar ganlyniadau amgylcheddol nes iddynt fethu â mynd i'r afael ag anghenion economaidd ffermio a chymunedau gwledig, i'r graddau eu bod yn peryglu niweidio eu cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.


“Er ein bod yn aros am fanylion pellach am y cynigion newydd, a bod nifer fawr o bryderon yn parhau ynghylch datblygu a blaenoriaethau cynlluniau ar gyfer y dyfodol, ymddengys bod y cyhoeddiad yn gam cadarnhaol tuag at fframwaith a fyddai’n cwmpasu blaenoriaethau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer cymunedau gwledig," dywedodd.