Bob 40 eiliad

Gyda Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar y trothwy (Iau, 10 Hydref) mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn atgoffa ffermwyr bod help ar gael iddynt os ydynt yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, neu yn teimlo'n hunanladdol.

Trefnir Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd gan Ffederasiwn Iechyd Meddwl y Byd ac mae Diwrnod eleni yn cael ei gefnogi gan Sefydliad Iechyd y Byd, y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Atal Hunanladdiad, ac United for Global Mental Health.

Mae bron 800,000 o bobl yn marw oherwydd hunanladdiad bob blwyddyn, sef un person bob 40 eiliad. Yn wir, mae’n ymddangos ar gyfer pob person sy’n marw oherwydd hunanladdiad, gall fod 20 o bobl eraill yn ceisio cymryd eu bywyd.

Wrth siarad o’i fferm yng Ngogledd Cymru, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Mae’n gyfnod anodd i bawb ar hyn o bryd. Mae llawer o ffermwyr a’r rhai sy’n byw mewn cymunedau gwledig yn aml yn gweithio ar ben eu hunain am y rhan fwyaf o’r dydd neu’n teimlo’n ynysig. Mae cymaint o ansicrwydd, straen a phryderon, gan roi pwysau arnom nes ein bod yn methu ymdopi rhagor.

“Er ein bod ni’n annog y rhai sydd ddim yn teimlo’n iawn i siarad a gofyn am help, weithiau maent yn teimlo na allan nhw wneud hynny. Weithiau, y peth olaf maent am wneud yw siarad am y pethau sy'n eu gwneud nhw i deimlo'r ffordd maent yn teimlo.

“Dyna pam ei bod yn bwysig ein bod yn dod at ein gilydd fel cymuned, teulu a ffrindiau. Mae hunanladdiadau ac ymdrechion hunanladdiad yn effeithio ar bob un ohonom mewn rhyw ffordd. Ond gellir ei atal.

Gweinidog Brexit Cymru yn clywed mae ‘Ffermio yw’r ateb i newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng bwyd’

Mae ffermwyr eisiau cynhyrchu bwyd cynaliadwy a gofalu am yr amgylchedd, dyna oedd neges y ffermwr da byw 3ydd genhedlaeth Hywel Davies pan gyfarfu â Gweinidog Brexit Cymru, Jeremy Miles AC.

Mae Hywel Davies yn ffermio Fferm Perthigwion, Rhydfro, Pontardawe, Abertawe, sydd wedi bod yn y teulu ers 1952, ac mi ddangosodd sut y gall, ac mae cynhyrchu bwyd a gofalu am yr amgylchedd yn mynd llaw yn llaw.

Mae'n berchen ar 250 erw ac yn rhentu 130 erw, gan gadw tua 1000 o ddefaid, 42 o fuchod â lloi ynghyd â magu tua 35 o hyrddod y flwyddyn er mwyn eu gwerthu. Mae gan y fferm hefyd hawliau i bori dau dir comin ac mae'n rhan o Gynllun Glastir Uwch.

Cynnig newydd Brexit yn parhau i anwybyddu Cymru meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn dweud y byddai cynigion newydd Llywodraeth y DU i ddatrys cyfyngder Gogledd Iwerddon yn parhau i anwybyddu ffermwyr Cymru a Chymru - hyd yn oed pe bai’r UE yn derbyn y cynnig.

Dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Hyd yn oed os yw’r UE yn derbyn y cynnig er gwaethaf cytundeb Dydd Gwener y Groglith, nid yw’n gwneud unrhyw wahaniaeth i’r gwir bryderon ynghylch yr effaith ar amaethyddiaeth Cymru ac economi Cymru.”

Cytundeb Brexit 'Anghofiedig' yw'r opsiwn gorau o hyd i gefn gwlad Cymru meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi dweud wrth gynhadledd ar ddyfodol cefn gwlad Cymru, ni ddylid anghofio'r opsiwn o adael yr UE wrth barhau o fewn y farchnad sengl a'r undeb tollau, a dyma'r ffordd orau i barchu canlyniad y refferendwm ac atal difrod i'n heconomi a'n cymunedau gwledig.

Wrth annerch digwyddiad Cymunedau Gwledig Cynaliadwy ar ôl 2020 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts:

“Dywedir wrthym fod cytundeb ar y bwrdd - cytundeb Brexit Theresa May - a bod gennym ddewis rhwng hyn, cytundeb newydd os daw un, a Brexit heb gytundeb.

FUW yn bygwth achos cyfreithiol os yw ffiniau'n caniatáu mewnforion di-dariff trwy’r 'drws cefn'

Dywed Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ei bod yn barod i herio unrhyw fethiannau gan Lywodraeth y DU i orfodi rheolaethau tollau yn iawn mewn ffordd sy'n caniatáu mewnforion di-dariff trwy’r 'drws cefn' ar ôl Brexit, ac yn gwneud hynny trwy'r llysoedd os bydd angen.

Wrth siarad ar ôl cyfarfod diwydiant yn Llanfair ym Muallt a gynhaliwyd i drafod y dirywiad niweidiol ym mhrisiau gwartheg, dywedodd llywydd FUW, Glyn Roberts: “Ers i gyfraddau tariff mewnforio drafft a’r cynnig i ganiatáu mewnforion di-dariff o Weriniaeth Iwerddon i Ogledd Iwerddon gael eu cyhoeddi ym Mawrth, rydym wedi ysgrifennu dro ar ôl tro at Ysgrifenyddion y Wladwriaeth yn tanlinellu'r difrod y byddai'r cyfraddau isel hynny yn ei achosi i amaethyddiaeth yng Nghymru, yn ogystal â chodi pryderon mewn nifer o gyfarfodydd.

Penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfyngu ar reoli plâu yn niweidiol i fywyd gwyllt a ffermio meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi beirniadu penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gyfyngu ymhellach ar allu ffermwyr a chadwraethwyr i reoli adar sy'n niweidio cnydau neu dda byw, yn lledaenu afiechyd neu'n achosi niwed i rywogaethau sy'n peri pryder cadwraethol.

Bydd Trwyddedau Cyffredinol newydd ar gyfer rheoli rhai rhywogaethau adar yn dod i rym ar 7 Hydref 2019, gan gyflwyno cyfyngiadau ychwanegol sylweddol i ffermwyr a chadwraethwyr, o’u cymharu â’r drwydded gyfredol - ac maent hyd yn oed yn rhwystredig ar gyfer staff CNC sy’n ceisio amddiffyn rhywogaethau prin ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSIs) yng Nghymru.

Cysylltwch

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

01970 820820
post@fuw.org.uk

Twitter


Bore da i bawb sy'n ymuno â ni am frecwast yng Nghaffi Tŷ Newydd, Uwchmynydd; Neuadd Caerwedros, Ceredigion; Siop/C… https://t.co/Iec8QaKqOl
Follow FUW_UAC on Twitter

Cyfryngau Cymdeithasol