Ffermwr llaeth o Sir Benfro wedi'i benodi'n Is-lywydd newydd FUW

Mae ffermwr llaeth o Sir Benfro, Dai Miles, wedi’i ethol yn Is-lywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yng nghyfarfod Prif Gyngor yr FUW yn Aberystwyth (dydd Mercher, 16 Hydref).

Mae Dai wedi bod yn gadeirydd pwyllgor llaeth a chynnyrch llaeth yr FUW ers 2017 ac mae hefyd yn un o 4 cyfarwyddwr sefydlu Calon Wen, cwmni cydweithredol llaeth organig sydd nid yn unig yn gwerthu llaeth yr aelodau i broseswyr ond sydd wedi creu ei brand ei hun o gynnyrch llaeth sydd ar gael trwy'r holl brif fanwerthwyr yng Nghymru a'r DU gyfan trwy ddosbarthwyr.

Ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin wedi'i ethol yn Ddirprwy Lywydd FUW

Mae ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin a chyn Is-lywydd Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) Ian Rickman, wedi cael ei ethol yn Ddirprwy Lywydd newydd yr FUW mewn cyfarfod o’r Prif Gyngor yn Aberystwyth (dydd Mercher, 16 Hydref).

Mae wedi bod yn aelod gweithgar o’r undeb am fwy nag 20 mlynedd ac roedd yn gadeirydd sir Caerfyrddin rhwng 2010 a 2012. Bu hefyd yn gadeirydd y Pwyllgor Tir Uchel a Thir Ymylol am bedair blynedd.  Yn 2017, etholwyd Ian yn Is-lywydd FUW.

Ffermwr bîff a defaid o Sir Benfro yn sefyll lawr fel Dirprwy Lywydd FUW

Mae ffermwr bîff a defaid blaenllaw o Sir Benfro, Brian Thomas, sydd wedi gwasanaethu Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ers dros ddau ddegawd, wedi sefyll lawr fel Dirprwy Lywydd yr Undeb.

Mae Brian yn gyn-gadeirydd FUW Sir Benfro ac wedi eistedd ar bwyllgor tenantiaid canolog FUW.

Cafodd ei ethol yn aelod De Cymru o'r pwyllgor cyllid a threfn ganolog yn 2011, yn Is-lywydd FUW yn 2013 ac yn Ddirprwy Lywydd yn 2015.

Methiant Llywodraeth y DU i godi cyfraddau tariff ar gyfer cynhyrchion fferm allweddol yn niweidiol meddai FUW

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) wedi disgrifio methiant Llywodraeth y DU i gynyddu'r cyfraddau tariff a fyddai'n berthnasol i fewnforio cynhyrchion amaethyddol o weddill y byd pe bai yna Brexit heb gytundeb yn digwydd yn niweidiol o ran sefyllfa negodi'r DU ac yn fethiant pellach i amddiffyn ffermwyr Cymru a'r DU rhag mewnforion o ansawdd isel.

Mae cyfraddau tariff diwygiedig a gyhoeddwyd gan y llywodraeth ddydd Llun (Hydref 7) yn cyflwyno tri newid penodol sy'n effeithio ar HGVs, bioethanol a dillad, ond maent yn gadael y mwyafrif o dariffau a fyddai'n berthnasol ar fwyd allweddol ar sero neu ffracsiwn o'r rhai a fyddai'n berthnasol i'n hallforion ni i'r cyfandir pe bai Brexit heb gytundeb yn digwydd.

Stopio prosesu cig eidion yn Llanidloes yn ergyd arall i'r diwydiant, meddai FUW

Mae stopio prosesu cig eidion yn Llanidloes wedi cael ei ddisgrifio fel ergyd arall i’r diwydiant gan Undeb Amaethwyr Cymru (FUW).

Wrth siarad o’i fferm yng Ngogledd Cymru, dywedodd Llywydd FUW, Glyn Roberts: “Rydyn ni’n deall yn llwyr resymau economaidd Randall Parker Foods dros stopio prosesu cig eidion ar y safle yn Llanidloes. Fodd bynnag, mae'n newyddion drwg i'n ffermwyr.

Mae ein ffermwyr defaid yn gwneud mwy na bwydo’r genedl yn unig

Mae Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn annog y rhai sydd eisiau helpu’r amgylchedd a byw bywyd mwy cynaliadwy, heb blastig, i ddefnyddio gwlân.

Wrth siarad cyn Wythnos Wlân 2019 (07 - 20 Hydref), sydd â’r nod o dynnu sylw at rinweddau perfformiad naturiol gwlân a buddion ecolegol, dywedodd Is-lywydd FUW Ian Rickman: “Bob blwyddyn mae ein defaid yn cynhyrchu cnu newydd a byddant yn gwneud hynny cyhyd a bydd yna borfa iddynt bori arno, gan wneud gwlân yn ffynhonnell ffibr adnewyddadwy rhagorol.

“Mae hynny'n arbennig o wir o'i gymharu â ffibrau synthetig, sydd angen olew a phurfeydd ac sy'n adnodd anadnewyddadwy ar gyfer cynhyrchu ffibr o waith dyn."

Ychwanegodd Ian fod ffermwyr defaid yn gweithio i ddiogelu'r amgylchedd a gwella effeithlonrwydd cynhyrchu da byw. Mae'r defnydd o adnoddau naturiol a'r gostyngiadau sy'n ofynnol wrth ddefnyddio tanwydd ffosil meddai, yn golygu y bydd yn rhaid i ddefnyddwyr edrych ar eu dewisiadau tymor hir.

“Rydyn ni'n bwydo'r genedl gyda chig oen cynaliadwy sy'n derbyn gofal da ac yn cymryd ein cyfrifoldeb i ofalu am yr amgylchedd o ddifrif. Rydym yn rhannu pryderon am lygredd plastig a micro-ffibr yn ein moroedd a'n pridd, yn ogystal â llygredd o danwydd ffosil.

“Mae ffabrigau fel polyester, neilon, acrylig, a ffibrau synthetig eraill i gyd yn fathau o blastig ac yn cyfrannu tua 60 y cant o'r deunydd sy'n ffurfio ein dillad ledled y byd.

Cysylltwch

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

01970 820820
post@fuw.org.uk

Twitter


Bore da i bawb sy'n ymuno â ni am frecwast yng Nghaffi Tŷ Newydd, Uwchmynydd; Neuadd Caerwedros, Ceredigion; Siop/C… https://t.co/Iec8QaKqOl
Follow FUW_UAC on Twitter

Cyfryngau Cymdeithasol