Swyddog Gweithredol Sirol Sir Brycheiniog a Maesyfed

 

Swyddog Gweithredol Sirol Sir Brycheiniog a Maesyfed

Lleoliad: Pafiliwn FUW, Safle Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd

Cyflog: Oddeutu £28,000 yn ddibynnol ar brofiad.

Dyddiad Cau: Tachwedd 15fed 

Rydym yn edrych am arweinydd brwdfrydig a phositif i ddatblygu ein gwasanathau i aelodau FUW ardal Brycheiniog a Maesyfed. 

Mae’r rôl yma yn gyfle gwych i reoli tîm i gefnogi ac atgyfnerthu gweledigaeth FUW i sicrhau “Ffermydd Teulol ffyniannus a cynnaliadwy yng Nghymru” 

Er mwyn llwyddo yn y rôl yma byddwch yn:

  • Gyfathrebwr naturiol a brwdfrydig, sydd yn mwynhau cwrdd a helpu pobl.

  • Yn gyfrifol am hyrwyddo gwerthoedd ac amcanion yr Undeb

  • Ffocysu ar aelodau, eu cadw, a sicrhau twf y portffolio aelodaeth yn gyson. 

  • Gwerthu ac hyrwyddo gwasanaethau eraill FUW. 

  • Cyflwyno cyngor o’r radd flaenaf ar gynlluniau a rheolau amgylcheddol ac amaeth-amgylcheddol.

  • Sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol cryf a chanolbwyntio ar anghenion y diwydiant amaethyddol

Mae angen bod yn hyblyg, gan y byddwch yn gweithio yn rheolaidd gyda’r nos ac ar benwythnosau; gwneir yr amser i fyny am y troeon hynny.

Os ydych â diddordeb yn y swydd, danfonwch lythyr yn ogystal â CV yn amlinellu eich profiad a’ch addasrwydd, trwy e-bost i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cydlynydd Cyfrif

Cydlynydd Cyfrif –  Cyflog cystadleuol £17,000

Gwasanaethau Yswiriant FUW yw un o brif froceriaid yswiriant Cymru.

Trwy weithio’n agos gyda phanel o gwmnïau yswiriant amaethyddol a masnachol arbenigol, mae modd i ni dargedu prif gynnyrch y farchnad gan sicrhau gwerth yr arian i’n cwsmeriaid.

Rydym wedi meithrin enw da am gynnig gwasanaeth gwybodus a phroffesiynol i gwsmeriaid amaethyddol, cwmnïau bychain, masnachol a phersonol ar draws Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ac o bosib â phrofiad o weithio mewn sefyllfaoedd o wasanaethau cwsmeriaid/yswiriant/gwasanaethau ariannol. Byddwch yn gyfrifol am gysylltu wyneb yn wyneb, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda chwsmeriaid presennol a newydd Gwasanaethau Yswiriant FUW. Mi fyddwch yn ymwneud a phrosesu ac ymdrin

â gweithrediadau polisïau yswiriant yn ogystal â dyletswyddau swyddfa.

Pa un ai ydych chi’n berson sydd â phrofiad o yswiriant neu rywun sy’n chwilio am her newydd mewn maes newydd, rydym am glywed wrthych chi.

Am ragor o wybodaeth neu i ymgeisio am y swydd, a wnewch chi anfon eich CV gan nodi eich enw llawn a chyfeiriad at Karen Royles, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

FUW Insurance Services Ltd

PO Box 250

ABERYSTWYTH

SY23 9FJ

Dim asiantaethau nac ymgynghorwyr recriwtio

Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf yn cael ei

Awdurdodi a’I reoli gan y ‘Financial Conduct Authority’.

Rhif Cofrestru 615251