Swydd Gwag - Dirprwy Swyddog Gweithredol Sirol De Cymru

Lleoliad: Morgannwg a Gwent (yn gweithio o'n swyddfeydd yn y Fenni a’r Bontfaen)

Cyflog: £ 26,000 - yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Math o Swydd: Llawn Amser

Dyddiad Cau: Ebrill 23, 2021

Ynglŷn â'r rôl:

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethyddol Cymru (UAC). Byddwch yn brofiadol ac yn wybodus o gynlluniau amaethyddol  Llywodraeth Cymru gyfredol a phosibl i’r dyfodol sydd ar gael i ffermwyr a gallwch gwblhau'r mwyafrif o geisiadau grant ar gyfer ffermwyr. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor ar y fferm a bydd gennych wybodaeth weithredol a gref o'r sector amaeth.

Cewch eich cefnogi gan dîm staff lleol a chenedlaethol a byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm polisi amaethyddol yn ogystal â staff swyddfa'r sir mewn 12 sir ledled Cymru. Byddwch yn cefnogi gwaith y Swyddog Sirol i ddatblygu ac adeiladu gwasanaethau amgylcheddol UAC ar draws siroedd Morgannwg a Gwent wrth gefnogi ein haelodau yn y ddwy sir.

Amdanoch chi:

Byddai gradd mewn Gwyddor Amaethyddol / Amgylcheddol neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol a / neu profiad o'r sector amaethyddol yma yng Nghymru. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth o agendau amgylchynol amaethyddol a materion cysylltiedig ar lefel genedlaethol a'r DU. Yn ddelfrydol, bydd gennych hanes profedig o allu cwblhau cyflwyniadau grant, adroddiadau ac asesiadau amgylcheddol ar ran ffermwyr.

I lwyddo yn y rôl hon, byddwch chi yn;

 • Gyfathrebwr naturiol sy'n mwynhau cwrdd a helpu pobl
 • Yn gyfrifol am hyrwyddo nodau a gwerthoedd yr Undeb
 • Yn canolbwyntio ar ddenu aelodau newydd a gwasanaethu ein sylfaen aelodaeth bresennol gan weithio gyda'r Swyddog Sir i gefnogi anghenion ein haelodaeth
 • Gwerthu a hyrwyddo'r holl wasanaethau a ddarperir gan FUW
 • Cefnogi ein Swyddog Sir i sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol cryf

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon yna anfonwch lythyr cais a CV, trwy e-bost, yn amlinellu eich addasrwydd a'ch profiad perthnasol i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Swydd Gwag - Swyddog Gweithredol Sirol ac Ymgynghorydd Amaeth-Amgylchedd De Cymru (Morgannwg a Gwent)

Lleoliad: Morgannwg a Gwent (yn gweithio o'n swyddfeydd yn y Fenni a’r Bontfaen)

Cyflog: £ 29,000 - yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Math o Swydd: Llawn Amser

Dyddiad Cau: Ebrill 23, 2021

Ynglŷn â'r rôl:

Byddwch yn darparu gwasanaethau i aelodau Undeb Amaethwyr Cymru (UAC). Byddwch yn brofiadol ac yn wybodus o gynlluniau amaethyddol Llywodraeth Cymru cyfredol a rhai sydd ar y gweill  sydd ar gael i ffermwyr a gallwch gwblhau'r mwyafrif o geisiadau grant ar gyfer ffermwyr sy'n aelodau o UAC. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o ddarparu cyngor ar ffermydd a bydd gennych wybodaeth weithredol a gref o'r sector amaeth.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pob cyfarfod a phwyllgor mewnol gydag aelodau sy'n sail ddemocrataidd y sefydliad yn cael eu cynnal yn amserol ac yn effeithiol. Byddwch yn gyfrifol am gyfathrebu ac egluro polisi amaethyddol i'r aelodau yn ogystal â sicrhau bod barn yr aelodau'n cael ei chyfleu trwy'r system.

Fe'ch cefnogir gan dîm lleol o staff cymorth a thîm y brif swyddfa. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm polisi amaethyddol yn ogystal â staff swyddfa'r sir mewn 12 sir ledled Cymru.

Bydd y rôl yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddatblygu ac adeiladu gwasanaethau amaeth-amgylcheddol FUW ar draws siroedd Morgannwg a Gwent tra hefyd yn adeiladu a rheoli tîm i gefnogi'ch gwaith.

Amdano chi:

Byddai gradd mewn Gwyddor Amaethyddol / Amgylcheddol neu bwnc cysylltiedig yn ddymunol yn ogystal â chymhwyster BASIS a / neu FACTS. Bydd gennych hefyd ddealltwriaeth drylwyr o'r diwydiant ffermio a'r agendâu amgylcheddol cysylltiedig ar lefelau cenedlaethol a'r DU. Bydd gennych hanes profedig o allu cwblhau adroddiadau ac asesiadau amgylcheddol ar ran ffermwyr.

 • Cyfathrebwr naturiol sy'n mwynhau cwrdd a helpu pobl
 • Yn gyfrifol am hyrwyddo nodau a gwerthoedd yr Undeb
 • Yn canolbwyntio ar ddenu aelodau newydd a gwasanaethu yr aelodaeth bresennol gan gyfrannu at dwf cyson i'r portffolio aelodaeth

- Rheoli aelodau staff Morgannwg a Gwent.

 • Gwerthu a hyrwyddo gwasanaethau eraill a ddarperir gan y grwp Undeb Amaethwyr Cymru. 
 • Rhoi cyngor o'r safon uchaf o ran rheolau a phrosesau amgylcheddol ac amaeth-amgylcheddol
 • Sefydlu a chynnal rhwydweithiau lleol cryf gan ganolbwyntio ar anghenion y sector amaethyddol.

Sut i wneud cais:

Anfonwch eich CV a llythyr cais yn amlinellu eich addasrwydd a'ch profiad perthnasol at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus