Hysbyseb Cyfarwyddwr Anweithredol FUWIS

Sefydlwyd Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) yn 1955. Mae’n gweithio ar ran ei aelodau er mwyn hyrwyddo ffermydd teuluol, ffyniannus a chynaliadwy yng Nghymru.

Mae Gwasanaethau Yswiriant Undeb Amaethwyr Cymru yn endid a berchnogir yn ei gyfanrwydd gan Undeb Amaethwyr Cymru.

Yn fuan bydd cyfle i ymuno â bwrdd y Gwasanaethau Yswiriant a dymunwn apwyntio rhywun mor fuan ag y bo modd.

Gydag hydeimledd tuag at Gymru a ffermio, ond heb o angenrheidrwydd gefndir amaethyddol, byddwn yn disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar rai neu’r cwbwl o’r canlynol:

 

  • Cefndir busnes llwyddiannus mewn cwmni sector-preifat
  • Profiad o dyfu busnes nail ai yn organig neu trwy gaffael
  • Dealltwriaeth o Reoleiddio Ariannol a deddfwriaeth cwmnïau
  • Rhwydwaith o gysylltiadau all ychwanegu gwerth at Wasanaethau Yswiriant UAC
  • Dealltwriaeth o’r arfer gorau ym maes rheoli pobl, cydraddoldeb ac amrywiaeth
  • Profiad marchnata, yn bennaf o ran dadansoddi marchnadoedd er mwyn dod o hyd i gyfleoedd twf
  • Dealltwriaeth o’r farchnad yswiriant

 

Mae Gwasanaethau Yswiriant UAC yn gorff dwyieithog. O ganlyniad byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais er nid yn anghenraid.

Tâl

Ceir tâl am y gwaith ac ad-delir unrhyw gostau rhesymol.

Ymrwymiad amser

Cynhelid cyfarfodydd Bwrdd misol fel arfer yn Llanelwedd, Powys gydag ambell gyfarfod dros y ffȏn lle bu hynny’n addas. Bellach cynhelir pob cyfarfod o’r fath ar lein.

Mae gan y Bwrdd ddau brif is-bwyllgor, Archwilio a Risg a Thaliadau. Gellir gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus i ymuno ag un o’r rhain.

Proses gwneud cais

Gellir trefnu sgwrs anffurfiol am y rȏl trwy gysylltu â’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Guto Bebb, yn y lle cyntaf trwy ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

Gwneir cais trwy yrru CV a llythyr yn mynegi eich diddordeb at:

Margaret Shepherd,

Arolygydd Swyddfa,

Undeb Amaethwyr Cymru,

Llys Amaeth,

Plas Gogerddan,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 3BT.

 

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

01970 629433.

Dyddiad cau: 31 Hydref 2020

Ein bwriad yw apwytio rhywun cyn diwedd y flwyddyn galendr hon.

Mae’n debygol y bydd y cyfweliad trwy gynadledda ar lein oherwydd y cyfyngiadau teithio cyfredol.

Cysylltwch

Twitter


Mae Gwasanaethau Yswiriant FUW (FUWIS) yn recriwtio Cyfarwyddwr Anweithredol i'w Fwrdd. Mae hon yn rôl â thâl a byd… https://t.co/IjMaZWiogT
Follow FUW_UAC on Twitter

Cyfryngau Cymdeithasol

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus