Swydd Gwag - Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp

PRIF SWYDDFA YN ABERYSTWYTH,  RÔL CYMRU GYFAN

O £75,000 yn ogystal â buddiannau, yn dibynnu ar brofiad

 

Mae FUW Cyf yn chwilio am arweinydd a rheolwr effeithiol a phrofiadol, gyda phrofiad helaeth ar lefel uwch, i arwain Undeb Amaethwyr Cymru, a gweithio gyda Bwrdd FUW Cyf i gyflawni amcanion yr undeb.

 

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn undeb annibynnol, gyda rhwydwaith o swyddfeydd sirol a lleol ar draws Cymru, a phencadlys yn Aberystwyth.  Nod yr undeb yw cynrychioli a gwarchod buddiannau pawb sy’n ennill eu hincwm o amaethyddiaeth yng Nghymru, drwy gydweithio â rhanddeiliaid, partneriaid a’r llywodraeth i siapio a gosod seiliau’r cyfeiriad strategol ar gyfer ffermwyr ac amaethyddiaeth yng Nghymru.  Ni yw’r llais annibynnol ar gyfer Ffermydd Teuluol Cymru.

 

Mae FUW yn sefydliad democrataidd a’i genhadaeth yw creu ffermydd teuluol ffyniannus a chynaliadwy, ac ehangu a gwella gwasanaethau i aelodau.

 

Bydd y swydd yn golygu cyfrifoldeb cyffredinol dros arweinyddiaeth strategol a rheolaeth weithredol yr undeb.  Rhaid i ymgeiswyr allu arddangos llwyddiant blaenorol mewn rolau uwch reoli, oherwydd bydd y rôl yn golygu darparu arweinyddiaeth ar gyfer y sefydliad a’r Uwch Dîm Rheoli, gan sicrhau bod y strategaeth sefydliadol a’r cynllun busnes corfforaethol yn cael eu cyflawni’n llwyddiannus.  Mae angen sgiliau arbenigol cynhwysfawr ym maes cyllid, cyllidebu, rheoli pobl a llywodraethu ar gyfer y rôl, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu ardderchog.  Byddai’r gallu i siarad Cymru neu ymrwymiad i ddysgu’r iaith yn fantais fawr.

 

Byddwch yn gweithio o fewn y strwythurau llywodraethu sefydledig ar draws grŵp FUW Cyf a byddwch yn atebol i Fwrdd FUW Cyf.  Sefydlwyd FUW Cyf “i ariannu a chyflawni amcanion yr Undeb fel y’u gosodir yn y Rheolau.”

 

Mae gan y rôl swyddogaeth ehangach ar draws Grŵp FUW Cyf, a byddwch yn gyfrifol am gadeirio Tîm Uwch Reoli’r Grŵp ar draws Grŵp FUW Cyf (sy’n cynnwys FUW a Gwasanaethau Yswiriant FUW Cyf) gyda’r nod o oruchwylio cydweddiad strategaeth gyffredinol y grŵp.

 

I gael mwy o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Margaret Shepherd ar 01970 629433.  Dylid anfon ceisiadau at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  a dylid cynnwys manylion llawn am yrfaoedd hyd yn hyn a lefel cyflog presennol.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  5pm ar Ddydd Llun 23 Tachwedd 2020

COVID-19 - Gwybodaeth Bwysig i’n haelodau a chwsmeriaid

Yn dilyn gwasgariad y Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu amddiffyn aelodau, cwsmeriaid a chyd-aelodau staff trwy gau pob swyddfa FUW. 

Bydd pob aelod o staff yn gweithio oddi ar ein safleoedd am y dyfodol rhagweladwy, golygir y bydd ein timau yn parhau i gynnig yr holl wasanaethau dros ffon/e-bost/skype neu ffyrdd eraill o gyfathrebu o bell. 

Dylai aelodau a chwsmeriaid barhau i gysylltu gyda ni yn yr un modd ag arfer, gellir cysylltu â’r staff trwy ddefnyddio’r rhifau ffôn arferol.  

Byddwn yn sicrhau bod safon ein gwasanaethau yn parhau. Caiff apwyntiadau SAF/IACS barhau fel yr arfer ond fe cant eu gwneud dros y ffôn. 

Gweler manylion cyswllt eich swyddfa leol yma: https://fuw.org.uk/cy/cysylltwch

 

Linciau pwysig ynglŷn â'r Coronafeirws:

 

Mae Hwb TB wedi paratoi rhestr o gwestiynnau a ofynnir yn aml parthed sut caiff prosesau TB eu heffeihtio gan y feirws: https://tbhub.co.uk/statutory-tb-testing-of-cattle-in-gb-during-the-covid-19-pandemic/

Tractor Coch (Red Tractor) dwieddariad yma: https://assurance.redtractor.org.uk/contentfiles/Farmers-7085.pdf?_=637206600290507095

Cymdeithas Arwerthwyr Da-byw - 25/03/2020: https://www.laa.co.uk/news/3989/coronavirus-covid-19-guidance-to-members-and-farmers/

Busnes Cymru (sy’n cynnwys gwybdooaeth am gefnogaeth i fusnesau oherwydd y Coronafeirws): https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Cynllun benthyg Coronafeirws oherwydd ymyriad i fusnes ar gael trwy fenthycwyr sy'n cymryd rhan: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  
 
Canllawiau Cymdeithas Genedlaethol y Contractwyr Amaethyddol (NAAC) ar Coronafeirws: https://www.naac.co.uk/coronavirus-guidance-issued-to-contractors/
 
Gwasanaethau Cofnodi Llaeth Cenedlaethol 24/03/2020: https://www.nmr.co.uk/about-us/coronavirus