Ffermwyr Gyfarwyddwyr Bwrdd UAC

Mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys Llywydd UAC Glyn Roberts, Dirprwy Lywydd UAC Ian Rickman, Cyfarwyddwr Cyllid Simon Longworth, cyfarwyddwyr ffermwr Darren Williams, Iwan Jones a Richard Vaughan, yn ogystal â Chyfarwyddwyr Anweithredol Nerys Evans a Sara Jones, sy'n dod ag arbenigedd amrywiol i'r bwrdd o ran busnes a llywodraethiad

Mae ein Cyfarwyddwyr Ffermwyr yn dod â’r elfen llawr gwlad i’r bwrdd gyda’u cyfoeth o arbenigedd o ffermio i fusnes, a diolchaf i’r tri ohonynt am y gwaith y maent eisoes wedi’i wneud dros y blynyddoedd a’u hymrwymiad parhaol i ddyfodol yr Undeb hon.

“Edrychaf ymlaen at greu strategaethau ffres ar gyfer UAC ac rwy’n gyffrous i weithio gyda thîm mor wych. Bydd ein strategaethau yn parhau i gael eu gyrru gan effeithiolrwydd, gwell llywodraethu, tryloywder ac effeithlonrwydd,” meddai Llywydd UAC, Glyn Roberts.
Image

Darren Williams

Mae Darren Williams yn ffermwr tenant ar fferm 270 erw y tu allan i Aberhonddu. Ynghyd â'i wraig Rachel a dau fab ifanc, maent yn cadw 500 o ddefaid, 100 o ŵyn benyw a 100 o wartheg. Ar ôl ennill BSc mewn amaethyddiaeth yn Aberystwyth, dechreuodd ffermio ar ddaliad cyngor sir yn Glasbury ac yna bu’n ddigon ffodus i symud i fferm denant fwy 9 mlynedd yn ôl. Mae'r fferm yn fferm gymysg, yn tyfu corn eu hunain ar gyfer pesgi gwartheg, ac yn tewhau eu hŵyn ar gnydau porthiant a phorfa a meillion coch. Mae hefyd yn cynrychioli UAC ar y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth sy'n delio â Chyflogau Amaethyddol.

Image

Iwan Jones

Mae Iwan Jones yn ffermio gyda'i wraig Menna a'i rieni yn Groes Bach, Dinbych, fferm laeth sy’n godro 140 o fuchod, gan gynhyrchu llaeth organig i Arla. Ers graddio o Aberystwyth gyda gradd mewn Amaethyddiaeth gyda Busnes ynghyd â ffermio gartref gyda'i rieni, mae wedi bod yn Gyfarwyddwr cydweithfa laeth, wedi gweithio ar ystadegau amaethyddol ar gyfer y brifysgol ac wedi dal nifer o swyddi gwirfoddol.

Image

Richard Vaughan

Mae Richard Vaughan yn ffermio Fferm Pall Mall, i'r gogledd o Dywyn. Mae'r fferm yn un o ddau ddaliad, cyfanswm o 550 erw, ac mae'n cael ei ffermio gan Richard a'i wraig Dwynwen. Mae'r rhan fwyaf o'r tir ym Mhanel y Pant a Prysglwyd yn Rhydymain ger Dolgellau sydd â digonedd o adnoddau naturiol ac mae Richard wedi buddsoddi mewn Cynllun Hydro 100kw i wneud defnydd o hynny yn ogystal â darparu incwm ychwanegol gwerthfawr ar gyfer fferm fynydd. Cedwir diadell o 750 o Ddefaid Mynydd Cymreig, ynghyd â 150 o ŵyn benyw yn eu lle. Mae tua 30 o wartheg stôr yn cael eu cadw a'u tewhau dros yr haf yn ogystal â thua 100 o wartheg ar gontract ar uned orffen fawr yn Swydd Northampton.