Ffermwyr Gyfarwyddwyr Bwrdd UAC

Mae'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys Llywydd UAC Glyn Roberts, Dirprwy Lywydd UAC Ian Rickman, Cyfarwyddwr Cyllid Simon Longworth, cyfarwyddwyr ffermwr Darren Williams, Iwan Jones ac Alan Gardner, yn ogystal â Chyfarwyddwyr Anweithredol Nerys Evans a Sara Jones, sy'n dod ag arbenigedd amrywiol i'r bwrdd o ran busnes a llywodraethiad

Mae ein Cyfarwyddwyr Ffermwyr yn dod â’r elfen llawr gwlad i’r bwrdd gyda’u cyfoeth o arbenigedd o ffermio i fusnes, a diolchaf i’r tri ohonynt am y gwaith y maent eisoes wedi’i wneud dros y blynyddoedd a’u hymrwymiad parhaol i ddyfodol yr Undeb hon.

“Edrychaf ymlaen at greu strategaethau ffres ar gyfer UAC ac rwy’n gyffrous i weithio gyda thîm mor wych. Bydd ein strategaethau yn parhau i gael eu gyrru gan effeithiolrwydd, gwell llywodraethu, tryloywder ac effeithlonrwydd,” meddai Llywydd UAC, Glyn Roberts.
Image

Darren Williams

Mae Darren Williams yn ffermwr tenant ar fferm 270 erw y tu allan i Aberhonddu. Ynghyd â'i wraig Rachel a dau fab ifanc, maent yn cadw 500 o ddefaid, 100 o ŵyn benyw a 100 o wartheg. Ar ôl ennill BSc mewn amaethyddiaeth yn Aberystwyth, dechreuodd ffermio ar ddaliad cyngor sir yn Glasbury ac yna bu’n ddigon ffodus i symud i fferm denant fwy 9 mlynedd yn ôl. Mae'r fferm yn fferm gymysg, yn tyfu corn eu hunain ar gyfer pesgi gwartheg, ac yn tewhau eu hŵyn ar gnydau porthiant a phorfa a meillion coch. Mae hefyd yn cynrychioli UAC ar y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth sy'n delio â Chyflogau Amaethyddol.

Image

Iwan Jones

Mae Iwan Jones yn ffermio gyda'i wraig Menna a'i rieni yn Groes Bach, Dinbych, fferm laeth sy’n godro 140 o fuchod, gan gynhyrchu llaeth organig i Arla. Ers graddio o Aberystwyth gyda gradd mewn Amaethyddiaeth gyda Busnes ynghyd â ffermio gartref gyda'i rieni, mae wedi bod yn Gyfarwyddwr cydweithfa laeth, wedi gweithio ar ystadegau amaethyddol ar gyfer y brifysgol ac wedi dal nifer o swyddi gwirfoddol.

Image

Alan Gardner

Cafodd Alan Gardner ei fagu ar fferm ucheldir, yn cadw gwartheg bîff a defaid ger y Drenewydd, ac yna symudodd i Sir y Fflint ym 1991 i weithredu cytundeb ffermio ar y cyd, gan ddatblygu’r fferm o 150 erw i denantiaeth Busnes Fferm 300 erw. Arallgyfeiriodd Alan i stablau a storio a phrosesu coed ar hen fferm foch. Mae Alan yn Arweinydd Agrisgôp gyda Cyswllt Ffermio, ac wedi sefydlu llawer o grwpiau gan gynnwys merched a ffermwyr llaeth ifanc. Mae hefyd yn aelod ac yn gyn-gadeirydd o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau tystysgrif ôl-raddedig mewn Arwain Newid yn Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth. Mae Alan wedi bod mewn sawl rôl gyda UAC gan gynnwys Is-lywydd, Cadeirydd Pwyllgor Da Byw, Gwlân a Marchnadoedd, ac ef oedd Cyfarwyddwr enwebedig yr Undeb wrth greu Hybu Cig Cymru, ac yn aelod o Fwrdd y sefydliad wedi hynny.