Glyn Roberts

Glyn Roberts

Mae Glyn wedi bod ar bwyllgor cyllid a threfn UAC fel aelod Gogledd Cymru o 2003 - 2004; is lywydd UAC o 2004-2011 a cafodd ei ethol fel dirprwy lywydd Undeb Amaethwyr Cymru yn 2011. Yn ystod 2006-2008 roedd yn gynrychiolydd UAC ar fwrdd Hybu Cig Cymru ac ers 2008 mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Hybu Cig Cymru sef penodiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Bu’n Gadeirydd UAC Caernarfon rhwng 1999-2002; Cadeirydd Cangen UAC Llanrwst o 1990-1994; cadeirydd cenedlaethol pwyllgor dwyieithrwydd a chyhoeddusrwydd UAC o 2001-2004, cynrychioli cangen Sir Gaernarfon ar Bwyllgor Tenantiaeth ganolog UAC a Pwyllgor Parc Cenedlaethol Eryri rhwng 1998-2002; roedd hefyd yn aelod o Gyngor UAC rhwng 1994-2002.  

Yn ychwanegol at hyn, mae Glyn hefyd wedi bod yn drysorydd Cymdeithas Denantiaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ran Ystâd Ysbyty Ifan ers 1993 i’r presennol ac yn Ysgrifennydd Treialon C?n Defaid Ysbyty Ifan ers 1998.

Ym 1976 cwblhaodd gwrs llawn amser yng Nglynllifon, a gan nad oedd yn fab i ffermwr, aeth i weithio fel bugail yn Dylasau Uchaf, Padog.  Ym 1977 bu ei gais am denantiaeth o fferm fynydd 100 erw, Ynys Wen, Ysbyty Ifan yn llwyddiannus a bu hefyd yn gweithio’n rhan amser yn ystod y cyfnod yma yn Dylasau Uchaf.

Ym 1983 enillodd denantiaeth Dylasau Uchaf, fferm 350 erw o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, lle mae ef a’i wraig Eleri’n parhau i ffermio.  Mae ganddynt bump o blant, oll wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth.  

Mae Glyn wedi darlithio nifer o weithiau ar faterion amaethyddol a’r uchafbwynt iddo oedd darlithio ar ddyfodol yr ucheldir yng Nglynllifon ym 1997 gan rannu’r llwyfan gyda phennaeth adran amaethyddiaeth Prifysgol Cymru Aberystwyth, yr athro Mike Haines a John Cameron o’r Alban.

Ym mis Ionawr 2001, bu Carwyn Jones AC yn ymweld â Dylasau Uchaf ac Ysbyty Ifan a Glyn oedd yn gyfrifol am baratoi dogfen gynhwysfawr yn edrych ar y cysylltiad anorfod rhwng amaethyddiaeth a dyfodol cymunedau gwledig, “Pwysigrwydd Amaethyddiaeth yng nghymunedau gwledig”.

Hefyd arweiniodd Glyn y gr?p UAC cyntaf o Sir Gaernarfon i Frwsel i drafod EID ym mis Hydref 2000.

Enillodd gystadleuaeth Rheoli Fferm yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 1992 ac yn 1992 pan oedd Coleg Glynllifon o dan fygythiad cau, cafodd Glyn ei ddewis fel aelod o Weithgor o dri i edrych ar y posibiliadau o gadw Glynllifon ar agor.