Eifion Huws

Eifion Huws

Mae Eifion Huws yn ffermio ym Mhenrhos, Bodedern, fferm laeth sydd â buches o 140 o wartheg llinach Swydd Ayrshire.  Mae gan y fuches laeth record gynhyrchu ac arddangos neilltuol, ac mae Eifion yn feirniad gwartheg Swydd Ayrshire hir sefydlog ac yn uchel iawn ei barch.

Mae wedi bod yn aelod gweithgar o Bwyllgor Cyllid a Threfn Ganolog yr Undeb ers deg mlynedd bellach, a bu hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Llaeth a Chynnyrch Llaeth yr Undeb o 2004 hyd at 2011.  Mae Eifion hefyd yn cynrychioli UAC ar Fforwm cenedlaethol Ffermwyr Llaeth y DU.

Mae Eifion yn teithio ledled y wlad a drosodd i Ewrop er mwyn cynrychioli’r diwydiant llaeth yn y gobaith o sicrhau gwell amodau a phrisiau i ffermwyr.  Mae’r fath waith yn cynnwys cynrychioli UAC yn ddiweddar yn ystod y trafodaethau wyneb-yn-wyneb gyda phroseswyr llaeth a chynrychiolaeth ym Mrwsel.

Dros y blynyddoedd mae Eifion wedi dod yn adnabyddus yn y cyfryngau am ei farn ddi-flewyn-ar-dafod ar faterion sy’n ymwneud a’r diwydiant llaeth, ac yn fwy diweddar ar y Pecyn Llaeth Ewropeaidd, y Cod Ymarfer Llaeth a sefydlu cyrff cynhyrchwyr yng Nghymru.

Derbyniodd Eifion wobr fewnol UAC ar gyfer 2011/2012 am ei wasanaethau i’r Undeb a’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru a chafodd ei ddewis fel enillydd gwobr UAC/Banc HSBC am ei gyfraniad neilltuol i’r diwydiant llaeth yng Nghymru.

Ymysg ei ddiddordebau eraill y mae ei CFfI lleol ym Modedern, lle mae wedi ymgymryd gyda'r rhan fwyaf o swyddi, gan gynnwys Llywydd ac arweinydd y clwb.  Mae Eifion yn pryderu’n arbennig am ddyfodol pobl ifanc Cymru a’u brwydr i sicrhau gwaith, cartrefi a chyfalaf i ffermio yn eu hardaloedd lleol, ac mae’n dilyn pregeth ei hun gan iddo annog ei fab, Iwan, i aros adref i ffermio, ac mae yntau bellach yn bartner yn y fferm deuluol.

Un o’i bryderon mwyaf yw na all amaethyddiaeth wneud elw cynaliadwy, ac felly mae’n anodd iawn i ddenu meibion a merched ffermwyr i aros yn eu cartrefi teuluol.

Mae Eifion wedi cynrychioli ei gangen leol o Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig am nifer o flynyddoedd, ac mae wedi bod yn Gadeirydd o Bwyllgor Ynys Môn o RABI ers y deuddeng mlynedd diwethaf.

Mae’n gredwr cryf yn athroniaeth Glyngwyn Roberts y dylid bod yna gyfyngder ar gyfnod aelodau ar y Pwyllgor Cyllid a Threfn.

Mae cyfoeth gwybodaeth Eifion o fewn y diwydiant heb ei ail.  Does dim terfyn ar ei egni, frwdfrydedd a’i angerdd dros y diwydiant llaeth ac mae ei allu enwog i gefnogi ei gyd ffermwyr yn amhrisiadwy.