Brian Bowen

Cefais fy magu ar fferm Penwenallt, Castellnewydd Emlyn, mewn cymuned Gymraeg.  Rydw i'n 55 oed ac mae gennyf ddau o blant, Karl a Kelly Ann a dau o wyrion, ac rydw i'n gallu siarad Cymraeg.  Bellach, rydw i'n ffermio fferm Pencoedcae, Princetown, ger Tredegar.

Mae'r fferm yn uned gymysg o fuchod Sugno a Defaid mynydd.  Mae'r fferm yn berchen ar 150 erw o dir, mae'n rhentu 1000 erw arall ac yn manteisio ar hawliau tir comin dros 1200 erw ar dri darn ar wahân o dir comin.  Caiff y fferm ei rhedeg gennyf i, fy nhad, fy mam a'm mab.

Bûm yn aelod gweithgar o fudiad y Ffermwyr Ifanc ers yr oeddwn yn 15 oed.  Trwy gyfrwng CFfI, cefais y cyfle i deithio i Seland Newydd a'r Dwyrain Pell er mwyn astudio graddfa ac amrywiaeth y gweithgarwch ffermio yn y gwledydd hynny.

Yna, dychwelais i Gymru a bûm yn rhedeg un o fân-ddaliadau Cyngor Sir Powys ym Mhencraig, cyn teithio i Sawdi-Arabia i reoli uned a oedd yn cynnwys 40,000 o ddefaid dan gontract 2 flynedd.

Ar ôl i'r ddwy flynedd ddod i ben, cododd cyfle i gymryd tir a oedd yn ffinio â fferm y teulu, gan alluogi'r busnes i dyfu ac i minnau ymuno â'r busnes teuluol gyda fy nhad a'm mam.  Yn 2011 daeth mwy o dir ar gael, ac mae hyn wedi bod yn fodd i'm mab, Karl, ddychwelyd gartref ac i ffermio Pencoedcae fel y trydedd genhedlaeth.

Deuthum yn Gadeirydd Is-Gangen Brycheiniog yn 2008 a chefais fy ethol am fy mhedwerydd tymor eleni.

Deuthum yn Gadeirydd Sirol Brycheiniog a Maesyfed yn 2010.

Rydw i wedi cyflawni rôl cynrychiolydd Brycheiniog a Maesyfed ar y pwyllgor Da Byw, Gwlân a Marchnadoedd ers 2009 ac erbyn hyn yn Is-Gadeirydd, ar ôl mynychu'r cyfarfodydd yn rheolaidd am sawl blwyddyn cyn hynny fel dirprwy.

Rydw i'n Gadeirydd gweithgar ar dair Cymdeithas tir comin (Tir comin Llangynidr, Tir Comin Buckland Manor a Thir Comin Gelligaer a Merthyr), yn ogystal â bod yn gyn Gyfarwyddwr ar fwrdd Cwmni Cydweithredol Ffermwyr  Gelli ac Aberhonddu

Dros y 7 mlynedd ddiwethaf neu fwy, rydw i wedi gwneud ymdrech arbennig i fynychu cymaint o gyfarfodydd, cynadleddau a diwrnodau agored ag y bo modd, gan ymdrechu i siarad gyda gweinidogion, gwleidyddion a gweision sifil er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r problemau y mae'r diwydiant yn eu hwynebu a'r ffordd y bydd polisïau arfaethedig yn effeithio ar ffermydd teuluol fel fy fferm i.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn parhau i gynrychioli ffermwyr mewn  trafodaethau yngl?n â dyfodol CAP “post” 2013, a hefyd cymryd rhan mewn cyfarfodydd gydag Aelodau Seneddol, Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol Ewropeaidd i drafod dyheadau a safbwyntiau ffermwyr.

Rydw i'n hynod o falch bod Brycheiniog a Maesyfed wedi fy nghynnig fel cynrychiolydd i'w ethol i'r Pwyllgor Cyllid a Threfn Canolog, gan fy mod o'r farn bod fy nghenhedlaeth i yn gyfrifol am sicrhau bod amaethu teuluol yn parhau yng Nghymru a'i fod yn ddeniadol i'r genhedlaeth iau, megis fy mab.  Hoffwn gyrraedd sefyllfa lle y gallaf gynrychioli safbwynt ehangach y diwydiant a byddwn yn croesawu'r cyfle i gyfleu'r safbwyntiau hyn mewn cyfarfodydd gyda gwleidyddion a'r rhai sy'n gyfrifol am lunio polisïau.  Byddwn yn falch iawn o gael y cyfle i gyflawni rôl fwy amlwg wrth gynorthwyo UAC i gynnal ac i ehangu nerth y sefydliad, er mwyn iddo fod mewn sefyllfa i gynrychioli ei aelodau mewn ffordd mor effeithiol ag y bo modd, yn enwedig yng ngoleuni'r sialensiau difrifol y mae'r diwydiant yn eu hwynebu erbyn hyn.

 

Ar ôl bod yn Aelod De Cymru ar y Pwyllgor Cyllid a Threfn Canolog ers tair mlynedd bellach, rwyf yn hyderus fy mod yn cyfrannu’n effeithiol i waith yr Undeb, a byddem yn hapus iawn cael parhau yn y rôl flaenllaw hon i wynebu’r sialensiau a’r newidiadau mawr sydd o’n blaenau.