Rhaid darparu cyllid ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru y tu allan i fformiwla Barnett, meddai UAC

 

Mewn cyfarfod o’r Cyngor yn Aberystwyth, mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi lansio ei ymgyrch 'Cyllid Teg i Ffermwyr’ er mwyn tynnu sylw at yr angen ar frys i Lywodraeth y DU egluro cyllid ar gyfer y sector yng Nghymru.

Nod yr ymgyrch yw sicrhau cyllid teg i ffermwyr yng Nghymru ar ôl gadael yr UE, gan sicrhau nad yw'r diwydiant yn derbyn llai nag a wnaeth cyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae hefyd yn mynnu na ddylai arian ar gyfer ffermio fod yn unol â Fformiwla Barnett.

Wrth lansio'r ymgyrch ym Mhrif Gyngor yr Undeb, dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Alan Davies: "Yn hanesyddol, mae'r arian i gefnogi ffermio yng Nghymru wedi dod o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, ond unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf bydd y cyswllt hynny’n cael ei dorri.

"Bydd yn rhaid i unrhyw arian i gefnogi amaethyddiaeth ddod o Drysorlys y DU. Rydym eisoes wedi clywed y bydd y Llywodraeth yn ymrwymo'r un swm o arian i amaethyddiaeth ar gyfer gweddill tymor y senedd hon. Ond mae cymhlethdodau ynghylch sut bydd y cyllid hwnnw’n cael ei ddosbarthu.


  • Created on .

Mae hyn yn gwd thing!

Baler cord, cap stabal, rigger boots a mwstash - delwedd weddol gyffredin o ffermwyr yng Nghymru dros y degawdau, ond diolch i un dyn o Gwmfelin Mynach, mae’r ddelwedd bellach yn un eithaf eiconig. Dyma ddelwedd y Welsh Whisperer, sy’n prysur wneud enw iddo’i hun fel perfformiwr gwerin, cyflwynydd radio a phersonoliaeth deledu boblogaidd.


  • Created on .

Croeso gofalus gan UAC i gydnabyddiaeth Gove o ddatganoli a chanolbwyntio ar gadwyni cyflenwi

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu ymrwymiadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol Michael Gove i ganolbwyntio ar bolisïau'r gadwyn gyflenwi a'i gydnabyddiaeth o'r angen am gydbwysedd priodol rhwng datganoli a fframweithiau cyffredin y DU ar ôl Brexit.

Wrth siarad yng nghynhadledd Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr ym Mirmingham, rhoddodd Michael Gove nifer o ymrwymiadau i ffermwyr yn Lloegr, a hefyd yn cydnabod yr angen i Brexit gael ei ystyried o ran cadwyni cyflenwi cyfan sy'n gweithredu ledled y DU.


  • Created on .

Bore pia hi i godi arian!

Roedd arogleuon coginio cartref yn cyfarch y rhai a ymunodd â brecwastau Ceredigion, a drefnwyd fel rhan o ymgyrch brecwast Ffermdy UAC yr wythnos ddiwethaf.

Cynhaliwyd y digwyddiadau yng Nghlwb Rygbi Aberaeron a Chlwb Rygbi Tregaron, ac roedd nifer dda o bobl yn bresennol.  Yn ogystal â chodi proffil cynnyrch Cymru ac yn dangos rôl bwysig y sector bwyd a diod yn ein bywydau bob dydd, codwyd £520 hefyd ar gyfer elusennau UAC sef Cymdeithas Alzheimers Cymru a'r Farming Community Network (FCN).


  • Created on .

Ffermwyr Meirionnydd yn mwynhau brecwastau blasus

Cafodd pobl Meirionnydd wledd o frecwastau ar ddiwedd mis Ionawr, gyda thîm lleol Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal pedwar brecwast ffermdy.

Cynhaliwyd y digwyddiadau fel rhan o ymgyrch Wythnos Brecwast Ffermdy UAC, gan godi proffil cynnyrch Cymru a chael gwleidyddion, rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd yn gyffredinol i ddeall rôl bwysig y sector bwyd a diod yn ein bywydau bob dydd.


  • Created on .

Ffermwyr Sir Ddinbych yn cynnal brecwast ffermdy llwyddiannus

Er mwyn hyrwyddo manteision iechyd a hefyd yr amrywiaeth o gynnyrch brecwast o safon uchel sydd ar gael yng Nghymru, cynhaliodd cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ar ddydd Sadwrn, Ionawr 27 yn Neuadd Bentref Llansannan.

Cododd y brecwast, a drefnwyd fel rhan o ymgyrch wythnos brecwast Ffermdy UAC, £800 ar gyfer achosion elusennol yr Undeb - Cymdeithas Alzheimer Cymru a'r Farming Community Network (FCN).


  • Created on .

Cysylltwch â ni

Undeb Amaethwyr Cymru
Llys Amaeth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BT

 01970 820820
 Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y teclyn hyn i ddod o hyd i'ch cynrychiolwyr etholedig lleol, ac yna bydd modd i chi ddewis pwy i anfon neges at drwy e-bost ynglŷn â pam bod #AmaethAmByth

Cod Post
FUW Logo